Kompletní obnova klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivi

Současná podoba kostela Narození Panny Marie v areálu národní kulturní památky želivského kláštera je dílem Jana Blažeje Santiniho-Eichela z roku 1714. Patří k výjimečným stavbám tohoto architekta na území kraje.

  • Průběh obnovy fasády kostela Narození Panny Marie v Želivi

    Průběh obnovy fasády kostela Narození Panny Marie v Želivi

Mobiliář kostela, převážně z doby vrcholného baroka, sestává z památkově hodnotných prvků vysoké uměleckořemeslné a umělecké úrovně. Charakteristické pro Santiniho je gotizující vzor klenebních polí stropu kostela a mimo jiné i způsob, jakým nechal architekt dovnitř architektury vnikat světlo, tedy systém okenních otvorů osvětlujících kůr i lodě kostela.

Stavební obnova spočívala především v sanaci statického narušení stavby, které se projevovalo zásadním způsobem - podélnou rozestupující se trhlinou ve středu klenutí hlavní lodi kostela. V souvislosti s tím bylo nutné posílit barokní konstrukci krovu, aby lépe odolávala horizontálnímu namáhání a plnila tak původní funkci. V rámci nynější obnovy byly také opraveny omítky vnějšího pláště i interiéru, byl proveden nátěr fasády kostela, vnitřní výmalba a vitrážové okenní výplně. Stavební část probíhala současně s komplexní obnovou mobiliáře interiéru kostela a dvojích varhan, a to ve velmi krátkém období od března do října roku 2015. Její součástí byla také celá řada drobnějších i větších úprav, korekcí a rehabilitací kvalitních historických vrstev a detailů stavby (kupříkladu konzervační obnova interiérů dvou věží v průčelí kostela, které se dochovaly v autentické podobě - se Santiniho dřevěnými točitými schodišti a štukovou výzdobou).

Celková obnova kostela zahrnovala velké množství úkonů obnovy na mobiliáři a dalším liturgickém zařízení. Jednalo se o práce z mnoha oborů restaurování a odborného uměleckého řemesla, tedy práce truhlářské, malířské, pozlacovačské a další. Postupná obnova započala již v prvním desetiletí tohoto století, nicméně příležitost získat prostředky z veřejných zdrojů (EU) byla pociťována jako jedinečná možnost, kterou je zapotřebí využít. S vědomím, že se jedná o velmi náročný úkon jak ve fázi přípravy, tak i provedení, vyvinul vlastník maximální úsilí, které bylo završeno úspěchem. Bylo zapotřebí provést značné množství přípravných prací, vyhodnocení mnoha průzkumů a po získání dotace zvolit výběrovým řízením vhodné realizátory prací. Jak při stavebních činnostech, tak zejména při restaurátorské a související odborně řemeslné obnově, bylo nutné reagovat na nová zjištění a zvolit řešení v souladu s požadavky památkové péče a také s podmínkami dotačního titulu.

Dokončená komplexní obnova kostela Narození Panny Marie v Želivi, zahrnující stavební prvky i mobiliář, patří k nejvýznamnějším realizacím roku 2015 v Kraji Vysočina. Především zásluhou vysoce kvalitní restaurátorské a odborně řemeslné práce a schopnosti vlastníka získat a čerpat prostředky z veřejných zdrojů, patří tato realizace k příkladným.

Jak se ukázalo, výběr realizátorů byl úspěšný z mnoha hledisek a jak stavební firma, tak restaurátoři a odborní umělečtí řemeslníci dokázali vyhovět požadavkům památkové péče a to i těm, které se objevily na základě nově vzniklých situací v průběhu prací a byly posuzovány v rámci četných konzultací a místních šetření po celou dobu realizace. Součinnost všech zúčastněných stran, spolu s profesionalitou a snahou odvést co nejlepší dílo, vedla k této z hlediska zájmů památkové péče velmi zdařilé obnově, která právem může být vzorem pro podobné akce.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

V roce 2008 došlo v Lenešicích k vážnému poškození kostela sv. Šimona a Judy, když se zřítila věž a západní průčelí objektu. Krátce poté bylo založeno občanské sdružení,...

Zvláštní ocenění
Obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě

Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě je od roku 2008 národní kulturní památkou. Vlastník, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, se o stavbu příkladným způsobem...

Obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě

Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě je od roku 2008 národní kulturní památkou. Vlastník, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, se o stavbu příkladným způsobem...