Prodej a vývoz předmětů kulutrní hodnoty

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších přepisů

Z  důvodů ochrany movitých a nemovitých kulturních statků byl vytvořen Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví k zajištění plnění usnesení vlády České republiky ze dne 28. srpna 1991 č. 307 k souboru opatření ke snížení kritické situace ochrany sbírek, expozic a depozitářů, muzeí, galerií a památkových objektů v České republice.

Jedním z nejdůležitějších preventivních opatření v rámci ochrany movitého a nemovitého kulturního dědictví státu byl poté přijat i zákon ze dne 23. března č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, který je postupně novelizován až do současnosti. Zákon se zabývá movitými a nemovitými věcmi, jejichž kulturní význam, tj. jejich schopnost vypovídat o historii, o dovednostech či umělecko-estetickém cítění našich předků, je důležitým aspektem při poznávání naší minulosti. To byl i jeden z hlavních důvodů, proč byl tento specifický zákon přijat vládou České republiky.

Z výše uvedených příčin vlastník či držitel musí požádat příslušnou státní správu, tedy rovněž Národní památkový ústav o součinnost v této věci. Je zcela zřejmé, že naší společnou snahou by měla být ochrana kulturních statků, které nám po celé generace zachovali naši předkové.

Tuto velmi specificky odbornou problematiku, která rovněž spadá do odborné činnosti NPÚ jakožto státní organizace, upravuje zákon č. 71/ 1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákonů č. 122/2000 Sb.; č. 80/2004 Sb.; č. 281/2009 Sb.; č. 142/2012 Sb.; č. 243/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb.

Součástí tohoto zákona je Metodický pokyn Ministerstva kultury k výkonu činností vyplývajících ze zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace jednotného postupu při vydávání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podání návrhu na prohlášení za kulturní památku předmětů kulturní hodnoty sakrální a kultovní hodnoty – (Příloha č. 1 - III. Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahy) či předmětů z oboru architektury a exteriérové objekty (viz XVII. Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty) v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Pardubicích: 

  1. V jakých případech je třeba podat Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky?

Při prodeji předmětů kulturní hodnoty a jejich případnému vývozu z České republiky je nutné, aby si majitel zajistil kladné osvědčení k trvalému vývozu. Přitom je nezbytné se seznámit s příslušným zákonem a s přílohami, které jsou nedílnou součástí tohoto zákona. Jmenovaná pracoviště Národního památkového ústavu (určená nařízením vlády) se zabývají dotazy, podněty a fyzicky předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy, které jsou charakteristické pro seznam předmětů kulturní hodnoty – viz Příloha č. 1, III. Do gesce Národního památkového ústavu spadá i problematika předmětů z oboru architektury a exteriérové objekty (jednak drobná sakrální architektura – kapličky, zvoničky, boží muka, polní a smírčí kříže, jejich součástí a fragmenty – viz Příloha č. 1, XVII.).

Co jsou předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy či předměty z oboru architektury a exteriérové objekty?

Jedná se o přírodniny nebo lidské výtvory a jejich soubory, které jsou významné pro historii,

 literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v Příloze č. 1 tohoto zákona:

 (viz §1, odst. 1. zákona č. 71/1994 Sb.):

A) V případě předmětů kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy se jedná:

B) V případě předmětů z oboru architektury a exteriérových objektů se jedná:

Seznam všech předmětů kulturní hodnoty je uveden v Příloze č. 1 citovaného zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

Z předložených tabulek vyplývá, že je důležité především stáří jednotlivých předmětů, u některých druhových skupin je nutné žádat o osvědčení pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy již u movitosti starších padesáti let (výjimka je stanovena u předmětů kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy – u liturgických knih, modlitebních knih a zpěvníků – sto let, u relikviářů a devocionálií všeho druhu – do roku 1960 včetně). U předmětů kulturní hodnoty z oboru architektury a exteriérové objekty stáří se pohybuje od padesáti do sedmdesáti let (u architektury a drobných exteriérových objektů specifikovaných v příloze č. 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

3) Pro jaké předměty kulturní hodnoty vyřizuje žádosti Národní památkový ústav?

Národní památkový ústav vyřizuje žádosti dle uvedeného zákona pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy spojené s křesťanstvím (náboženstvím) a dále pro předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (drobná sakrální architektura – kapličky, zvoničky, boží muka, polní a smírčí kříže, jejich součásti a fragmenty). U předmětů kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy se jedná se například o malby, kresby, grafiku, dále o sochařská díla, o sakristijní nábytek, bohoslužebné nádoby a bohoslužebné náčiní, preciosa, umývací soupravy, textilie, osvětlovadla, varhany a jejich části, zvony a zvonky, betlémy a jejich části, erby a insignie, liturgické knihy, relikviáře a devocionálie všeho druhu.

Žádost o vydání tohoto osvědčení pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy nebo předměty z oboru architektury a exteriérové objekty je nutné podat již před nabídkou k jejich prodeji, přičemž nabídkou k prodeji se rozumí i vystavení předmětu na sběratelských trzích, na dražbách a aukcích (viz § 3, odst. 2. zákona č. 71/1994 Sb.), a to i při nabídce pomocí internetu nebo jiného virtuálního prostoru.

            4) Na jaké předměty kulturní hodnoty se zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje?

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se však nevztahuje na prodej a vývoz všech kulturních památek a národních kulturních památek, neboť v těchto případech je již jiná ochrana kulturního dědictví země. V těchto případech je nutno postupovat podle Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dále se tento zákon nevztahuje na evidované sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty, které jsou jejich součástmi, archiválie, originály uměleckých děl doposud žijících autorů a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití. Více o tom - Centrální evidence sbírek podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a některé další zákony.

           5) Jak se podává Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky?

Žádosti o vydání osvědčení pro trvalý vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech (stáhnete zde: PDF). Žádost má úhrnem čtyři formuláře označené A, B, C a D. Žadatel vyplňuje první stranu tiskopisu kromě evidenčního čísla žádosti, které doplní příslušný Národní památkový ústav. K formuláři je nutné přiložit (nikoliv nalepit) úhrnem osm fotografií - čtyři fotografie předmětu z přední strany a čtyři fotografie ze zadní strany o velikosti 9 x13 cm. Formuláře se zpracovávají na tiskárně, a proto je nutné příslušné fotografie předmětů toliko přiložit a nelepit na formuláře. Odborný pracovník NPÚ je povinen předmět fyzicky ohledat (§ 4, odst. 3. zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a sepsat příslušný Protokol o provedeném ohledání předmětu kulturní hodnoty. V tomto protokolu budou uvedeny identifikační údaje o předloženém předmětu kulturní hodnoty včetně čísla žádosti o vydání osvědčení, místu ohledání, datu ohledání, kdo ohledání provedl a podpis.

            6) Je vyřízení Žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky zpoplatněno?

Žádosti pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy a dále pro předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (Příloha 1. odst. III. a  XVII.) podané  Národnímu památkovému ústavu jsou vyřizovány bez poplatku (§ 6 odst. 2 zákona č. 71/1994 Sb., podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

              7) Kam lze příslušné Žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podávat?

Vlastníci jednotlivých předmětů kulturní hodnoty mohou Žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podávat místně příslušnému územnímu odbornému pracovišti či přímo na Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha – Malá Strana, 118, tel. 257 010 111. Přehled o vybraných pracovištích, kde se tyto Žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro trvalý vývoz z území České republiky, vyřizují, naleznete rovněž v Příloze číslo 2, zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

Seznam pověřených pracovišť NPÚ uvedených v příloze 2 zákona č. 71/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

III.  Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahy, s výjimkou judaik

XVII. Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty

Pracoviště NPÚ:

územní příslušnost

NPÚ, GnŘ

Česká republika

hlavní město Praha

NPÚ, ÚOP Středních Čech

Středočeský kraj

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj

NPÚ, ÚOP v Plzni

Plzeňský kraj
Karlovarský kraj

NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

Ústecký kraj
Liberecký kraj

NPÚ, ÚOP v Pardubicích

Pardubický kraj
Královéhradecký kraj

NPÚ, ÚOP v Brně

Jihomoravský kraj
Zlínský kraj

Kraj Vysočina

NPÚ, ÚOP v Olomouci

Olomoucký kraj

NPÚ, ÚOP v Ostravě

Moravskoslezský kraj

                8) Lhůta pro vyřízení Žádosti o osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušné odborné pracoviště NPÚ je povinno vyřídit příslušné Žádosti o osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nejdéle do 21 kalendářních dní od jejího doručení (§ 5, odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), pokud jsou předložené tiskopisy řádně vyplněny, je přiložena dostatečně kvalitní a vyhovující barevná fotodokumentace a další přílohové části k žádosti, jež jsou nezbytné pro identifikaci příslušného předmětu kulturní hodnoty.

Případné další dotazy mimo Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, lze též možné zjistit:

Kontakt:

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha – Malá Strana

118 00                                            

Tel. 257 010 111

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

PhDr. Mgr. et Mgr. Oldřich Vaňura

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 667
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Pardubicích
Příhrádek 5/, Pardubice 53001