Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada

Památková rada je vrcholným specializovaným poradním orgánem ředitelky NPÚ, ÚOP v Pardubicích pro posuzování složitých odborných otázek státní památkové péče v působnosti pracoviště. Rada se vyjadřuje ke zvlášť významným nebo složitým akcím obnovy, konzervace a restaurování kulturních památek, k urbanistickým a stavebním zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích, popřípadě zásadním koncepčně metodickým otázkám v památkové péči.

 

 • PhDr. Václav Paukrt
 • Mgr. Ivana Panochová, Ph.D.
 • Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
 • Doc. PhDr. Vladimír Hrubý
 • PhDr. Jan Frolík, CSc.
 • Ing. Karol Bayer
 • PhDr. Naďa Kubů, CSc.
 • PhDr. Vratislav Nejedlý
 • Ing. arch. Miloš Solař
 • Mgr. art. Luboš Machačko
 • externí spolupracovník Mgr. František Václavík

Statut a jednací řád

krajská archeologická komise

Komise se zřizuje jako poradní orgán ředitelky NPÚ, ÚOP v Pardubicích ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví nacházející se v působnosti daného pracoviště, včetně projednání návrhů a schválení finančních dotací z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR.

 

 • Mgr. Radko Sedláček
 • Mgr. Tomáš Čurda
 • Mgr. Jan Musil
 • Mgr. David Vích
 • Mgr. Jana Němcová

Statut a jednací řád

REGIONÁLNÍ KOMISE PRO ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK

Komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též individuálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

INTERNÍ KOMISE

Interní komise památkové péče NPÚ, ÚOP v Pardubicích se zřizuje jako specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště.