Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži

Jezuitský poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži stojí na vyvýšeném místě a představuje výraznou dominantu celého kraje. V letech 2015–2016 se uskutečnilo restaurování interiéru a oprava vstupní fasády včetně sochařské výzdoby této významné barokní stavby.

  • Dveře hlavního vstupu před restaurováním

    Dveře hlavního vstupu před restaurováním

Chrám byl vystavěn v letech 1690-1700 z popudu hraběnky Marie Maxmiliány Hieserlové ze Žďáru a jeho projektantem se stal významný český architekt Pavel Ignác Bayer. Dříve na stejném místě stávala kaple Panny Marie, v níž byl vystaven zázračný milostný obraz Panny Marie Pomocné, zvané Pasovské, který hraběnce odkázal její bratr, František Adam Eusebius. Obraz se stal jedním z nejuctívanějších artefaktů mariánského kultu ve východních Čechách a po výstavbě nového barokního kostela byl zavěšen na hlavní oltář, kde se nachází dodnes.

Interiérové vybavení a fasáda se nacházely ve velmi špatném stavu; poslední rozsáhlejší oprava vnitřní výzdoby byla zaznamenána před 80 lety. Římskokatolické farnosti Luže se díky obětavé práci několika farníků podařilo zajistit potřebné prostředky z evropských dotací. Restaurování interiéru kostela a oprava vstupní fasády včetně sochařské výzdoby se uskutečnily v letech 2015–16 a byly financovány díky dotaci z tzv. Norských fondů, za finanční podpory Pardubického kraje, Města Luže a Biskupství královéhradeckého spolu s farností Kutná Hora – Sedlec a s účastí farnosti Luže.

Dveře hlavního vstupu před restaurováním Dveře hlavního vstupu po restaurování

Většina vnitřního zařízení byla pořízena v 1. desetiletí 18. století. Na výzdobě interiéru pracovali jak nepříliš známí řádoví řemeslníci, tak i velice cenění umělci. Patřili mezi ně i sochař Jiří František Pacák nebo malíř Jan Jiří Heinsch, jenž pro kostel namaloval celkem sedm obrazů. Jiří František Pacák v Luži vytvořil bravurní sochy kajícníků na zpovědnicích i neobyčejně kvalitní sochařskou a řezbářskou výzdobu kazatelny. Zcela unikátním nálezem je jeho signatura objevená na soše sv. Jeronýma. Pacákovým dílem je zřejmě i výzdoba bočních oltářů a varhan, stejně jako skulptury ze skupiny Zvěstování, Boha Otce nebo sv. Josefa s tesajícími andílky. Také uměleckořemeslné provedení nábytku je jedinečné. Jedná se především o dovedné zpracování řezbářské výzdoby lavic a nábytkového vybavení sakristie s řadou důmyslných úložných prostor a skrytých vstupů na schodiště vedoucím k oratořím či ke kazatelně.  

 

Vedle neobyčejné kvality uměleckých a uměleckořemeslných prací podtrhuje památkovou hodnotu objektu také invenční ikonografický koncept zaměřený v první řadě na mariánskou symboliku a na protireformační a jezuitské světce. Četné odkazy na nejuctívanější řádovou světici Pannu Marii lze nalézt uvnitř i vně kostela. Hlavní oltář je komponován v samostatném zastřešeném prostoru s věžičkou, tzv. Mariánské kaple. Kromě znaků s Mariiným jménem je se světicí spojovaná i modrá barva vyskytující se kupříkladu na vnějších dveřích nebo řada všudypřítomných mariánských květinových symbolů uplatněných na řezbářské výzdobě v celém interiéru. Kostelní výzdoba je přeplněna množstvím poutavých detailů, v nichž můžeme kromě mistrovské práce umělců obdivovat také duchovní významová sdělení. Výjimečnost díla přesahuje hranice Pardubického kraje.

Kostel je hojně navštěvován nejen místními, ale i klienty z nedaleké Hamzovy léčebny a lidmi z dalekého okolí. Život ve farnosti je velmi aktivní; každoročně se zde také konají poutě, tzv. třešňová, okurková, švestková a svatováclavská. Po dokončení restaurátorských prací farnost nepolevila ve svém úsilí o obnovu celého objektu a v současnosti má připraven další projekt na dokončení opravy fasády, ohradní zdi a přilehlého parku.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...