Ohrožené památky

Na seznamu ohrožených památek vedeme v současné době 22 záznamů.

Seznam ohrožených nemovitých památek zahrnuje kulturní památky ve smyslu zákona o státní památkové péči. Seznam je průběžně doplňován a aktualizován územními odbornými pracovišti, je tedy otevřený a nelze ho pokládat za úplný. Zařazení kulturní památky do seznamu není projednáno s vlastníky, kteří zůstávají v anonymitě; nejde ani o jejich kritiku, protože v mnoha případech vinu za současný stav památky nenesou. Tento seznam není též nabídkovým katalogem.

Zájemce o získání a záchranu některé z uvedených kulturních památek musí sám vlastníka nalézt a kontaktovat, odborníci z NPÚ žádné podobné informace nezprostředkovávají. Podněty pro zařazení dalších ohrožených památek do seznamu adresujte Národnímu památkovému ústavu.

Vybrané ohrožené památky

Budova je nevyužívaná a postrádá pravidelnou údržbu.

Značně zanedbaná údržba budovy.

Stav jednotlivých objektů areálu je různorodý v důsledku nedostatečné údržby. Nejhorší stav byl monitoringem zjištěn u opěrné zdi východního parkánu, ledovny, západní hradby, terasy u válcové věže, kamenného mostu, západní hradby, a ohradní zdi s kůlnou ve dvorku strážnice.

Dům je v havarijním stavu vlivem dlouhodobě zanedbané údržby. Přesný rozsah poškození nelze stanovit, neboť vlastník odmítá objekt zpřístupnit. Nutné bude provést statické zabezpečení, obnovu střechy včetně krovu, vnějších i vnitřních omítek, vnitřního vybavení a výplní otvorů.

Objekt je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a vyžaduje urychlenou celkovou obnovu. V jeho bezprostředním okolí se nachází vzrostlá zeleň, která brání většinu dne prostupu slunečních paprsků a původní větrací systém již dnes není funkční.

Rozsáhlé renesanční opevnění zámku z valů a zdí je ve velmi špatném stavu. Ohrožena je památková podstata soustavy opevnění, kolny a kočárovny předzámčí, ostatní části areálu jsou v dobrém stavu.

Alarmující je vážná statická porucha v nároží příčného křídla mezi nádvořími, kde dlouhodobě nefunkční odvod povrchové vody zapříčinil podmáčení základů a pokles podloží a zdiva vertikálních konstrukcí v těchto místech.

V budově došlo v roce 2007 ke dvěma požárům, při kterých došlo k poškození okenních a dveřních výplní, stropů a k narušení statiky. Před požárem byl objekt částečně využíván, v současnosti bez využití.

Celkově havarijní stav objektu.

Nevyužívaná budova sýpky je v havarijním technickém stavu, pořebuje celkovou obnovu.

Zanedbaná údržba, závažné stavební poruchy. V roce 2012 byla provedena podrobná dokumentace exteriéru a interiéru, dále monitoring.Na uměle vytvořeném mírném návrší je vybudován obdélný smuteční prostor s tělesnými pozůstatky jugoslávských vojáků z I.sv. války.