Knihovna a badatelna

Odborná knihovna NPÚ, ÚOP v Olomouci je zařazena v oddělení evidence a dokumentace, tematicky je zaměřena na oblast památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie a jim příbuzných oborů. V současnosti čítá 16 462 publikací včetně periodik.

Aktuální otevírací doba knihovny je v úředních dnech PONDĚLÍ, STŘEDA a PÁTEK v době od 8 do 12 hodin po předem dohodnutém/rezervovaném termínu, aby nedošlo ke kumulaci většího počtu osob.

Každý badatel je povinen být při vstupu do budovy NPÚ vybaven rouškou, doporučujeme i rukavice. Při vstupu do knihovny provede dezinfekci rukou, a musí zachovat rozestupy nejméně 2 metry. Příslušné rozestupy je nutné dodržovat také při vypůjčování a vracení knih a dokumentů. Na pracovišti, kde je prováděna výpůjční služba, pracuje s uživatelem služeb pouze jedna osoba.

Badatel si požadované knihovní jednotky, či dokumenty dohledá na webu Národního památkového ústavu ve vyhledávacím systému Carmen (https://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/), v případě knihoven i v lístkovém katalogu (https://iispp.npu.cz/web/guest/rozcestniky/knihovny), v případě dokumentačních fondů (pro prezenční studium) standardní mailovou a telefonickou komunikací. Dostupnost titulu si badatel ověří a objedná mailem, či telefonicky. Požadovanou objednávku potvrdí pracovník knihovny badateli opět mailově nebo telefonicky a dohodnou přesný termín návštěvy v knihovně.

Po dobu omezeného provozu z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 je knihovna a badatelna zpřístupněna odborným pracovníkům NPÚ a veřejnosti při dodržování bezpečnostních a ochranných pravidel, včetně omezení počtu max. 4 osoby na pracovišti:
a. absenčně lze knihovní jednotky půjčovat pouze zaměstnancům NPÚ, případně spolupracovníkům v rámci vědeckovýzkumných úkolů a studentům programu památkové péče NPÚ
b. prezenčně lze knihovní jednotky půjčovat ostatním registrovaným čtenářům dle stávajícího výpůjčního a badatelského řádu
c. prezenční studium dokumentačních fondů je možné po vyplnění badatelského listu dle stávajícího badatelského řádu.

Milada Oravová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
Horní náměstí číslo 25 (Petrášův palác), Olomouc
Tel. 585 204 140, e-mail: oravova.milada@npu.cz.


Elektronický katalog (externí odkaz) obsahuje kompletně zpracovaný fond monografií od roku 1892 a periodik od roku 1910.

Ve fondu knihovny jsou uloženy odborné publikace z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, urbanismu, archeologie, restaurování.

Disponuje

  • plánovou dokumentací stavebních památek, tj. měřickou dokumentací stávajícího stavu a projektovou dokumentací ke stavebním úpravám
  • stavebně historickými průzkumy stavebních památek a historických sídel
  • územně plánovací dokumentací historických sídel,
  • mapami
  • ikonografickou dokumentací (tj. stará vyobrazení) stavebních památek a historických sídel
  • fotografickou dokumentací stavebních památek a historických sídel
  • restaurátorskou dokumentací z restaurování stavebních památek a movitých památek
  • nálezovými zprávami