Klíčoví aktéři v agendě světového dědictví

Jakmile je památka zapsána na Seznam světového dědictví, je odpovědností smluvního státu zajistit, aby byla na národní úrovni nastavena účinná opatření pro její ochranu, zachování a prezentaci. Stejně tak je k podpoře těchto cílů žádoucí na národní úrovni vytvořit přiměřené právní, vědecké, odborné, administrativní a finanční nástroje. Dalším z nezbytných opatření je nastavení funkčního systému správy a jasné určení odpovědnosti na národní, regionální a lokální úrovni.

Hlavní gesce za naplňování mezivládní úmluvy je v jednotlivých státech přidělena jednotlivým vládním sektorům, zpravidla těm, které jsou odpovědné za ochranu kulturního a přírodního dědictví a mezinárodní spolupráci. Kromě toho je potřebná mezinárodní spolupráce odborných organizací, národních zastoupení při UNESCO a národních komisí pro UNESCO. V neposlední řadě je předpokladem pro naplňování cílů Úmluvy i aktivní spolupráce zástupců statků světového dědictví i v různých tematických sítích, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Základní strukturu aktérů zapojených do naplňování Úmluvy o ochraně světového dědictví v České republice představuje schéma, doplněné stručnými popisy rolí a odpovědností jednotlivých aktérů.