Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR

Projekt Národního památkového ústavu, který poprvé nabídne zaměstnancům ucelený program vzdělávání a povede tak ke zvýšení jejich odborných kompetencí.

  • operační program: Operační program Zaměstnanost 
  • prioritní osa: 4 – Efektivní veřejná správa
  • investiční priorita: 4.1 – Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
  • specifický cíl: 4.1.1. Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, 4.1.2. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovednostní jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
  • výzva č. 03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy 
  • doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 5. 2023 (57 měsíců)
  • celkové způsobilé výdaje projektu: 40 955 297,52 Kč (100 %), z toho 33 117 682,22 Kč (80,86 %) ze strukturálních fondů EU (ESF) a 7 837 615,30 Kč (19,14 %) Národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
  • příjemce: Národní památkový ústav, generální ředitelství se sídlem v Praze
  • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 12/2018 ze dne 5. 10. 2018.

Hlavním cílem projektu je nabídnout zaměstnancům vzdělávání v odborné šíři a rozsahu, který doposud pro NPÚ nebyl realizován. Klíčovými aktivitami projektu budou vzdělávací moduly, tematicky a specializačně rozdělené na odbornou část zahrnující specifická témata, např. restaurování nebo správa sbírkových fondů a depositářů. Druhá část bude věnována osobnostnímu rozvoji pracovníků, např. krizová komunikace a předcházení konfliktům nebo prevence vyhoření.

Neméně významnou aktivitou se stanou semináře se zahraničními odborníky, které nabídnou ojedinělou příležitost zprostředkování odborné diskuse na evropské úrovni památkové péče. Související aktivitou, která povede k rozšíření odborných znalostí pracovníků, se stanou zahraniční odborné stáže. Cíle těchto studijních cest kladou důraz na příkladné obnovy kulturních památek ve vybraných zemích. Pamatováno je na možnost konfrontace provozu a prezentací objektů ve správě NPÚ a v zahraničí. Pomůckou pro studium bude e-learningová databáze, která v rámci projektu bude vytvářena a naplňována.

Nedílnou součástí projektu je průběžná evaluace sledující kvalitativní i kvantitativní výsledky projektu, zejména naplnění vzdělávacích potřeb pracovníků NPÚ. Výstupem budou evaluační zprávy a návazně pak vznik analytického materiálu, který umožní budoucí nastavení kariérního a atestačního řádu pro zaměstnance NPÚ. Tento dokument bude nástrojem, který podpoří a strukturuje celoživotní profesní vývoj našich pracovníků.

Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., GnŘ NPÚ, vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání 

tel: +420 257 010 272, 778 716 567, samojska.katerina@npu.cz 

Mgr. Michaela Blažková, Ph.D., GnŘ NPÚ, koordinátor projektu OPZ

Ing. Jan Kulvejt, GnŘ NPÚ, manažer projektu OPZ

 

 


Evaluace projektu OPZ: Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ – Vstupní evaluační zpráva 

Evaluace projektu OPZ: Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ – Průběžná evaluační zpráva