Restaurování scaglioly hlavního oltáře v kostele sv. Tomáše v Brně

Obětní stůl hlavního oltáře kostela sv. Tomáše je ukázkou mimořádné práce mramorářského uměleckého řemesla, přesahující svou kvalitou hranice regionu. Jeho restaurováním byla zahájena rozsáhlá plánovaná obnova liturgického mobiliáře jednoho z nejvýznamnějších sakrálních prostorů města.

  • Hlavní oltář v kostele sv. Tomáše v Brně po restaurování

    Hlavní oltář v kostele sv. Tomáše v Brně po restaurování

Konstrukce tabernáklu hlavního oltáře v kostele sv. Tomáše je zhotovena ze dřeva, avšak jeho soklová část a obětní stůl jsou provedeny v řemeslně náročné štukatérské technice umělého mramoru – scaglioly. Dominantním prvkem čelní plochy menzy je ve scagliole provedené vyobrazení prázdného Božího hrobu s krajinou. Ostatní plochy jsou pojednány v modrém, růžovém, okrovém, nazelenalém a bílém mramoru s červenavou kresbou.

Před započetím restaurátorských prací se jednalo o artefakt poškozený jak nevhodnými druhotnými zásahy a opravami, tak i degradací materiálu v důsledku působení kondenzační vlhkosti. Dožilé části a nevhodné druhotné opravy byly lokálně nahrazeny. Naopak ponechány byly druhotné zásahy, jež by nebylo možné odstranit bez hrubého narušení původního materiálu. Jedná se kupříkladu o nález rytého rozvrhu změn či alternativní podobu výzdoby v technice scagliola, která však nebyla realizována.

Menza před restaurováním Menza po restaurování

Restaurátorský zásah obsahoval následující kroky: odstranění druhotných mramorů v částech mimo intarzovanou partii, lokální očištění a sejmutí reziduí damarového laku, vytvoření barevných a kresebných vzorků nového mramoru, fixace stávajícího mramoru a zajištění prasklin způsobených pohybem objektu. Strávené části hmoty mramoru, které byly „restaurovatelné“, byly nasyceny roztokem klihové vody, aby došlo ke zpevnění a leštitelnosti, byly doplněny a zarovnány druhotné, avšak nerušivé profilace, naneseny doplňky umělým mramorem. Na závěr proběhlo konzervování směsí terpentýnového oleje a včelího vosku.

Mimořádně kvalitní restaurátorský zásah Jana Tomíčka, který se již více než 20 let podílí na restaurování scaglioly a umělého mramoru převážně v interiérech sakrálních staveb, plně rehabilitoval kvalitní uměleckou a uměleckořemeslnou povrchovou úpravu obětní menzy s respektováním částí starších zásahů. Výsledkem restaurování je nejen záchrana a zajištění dobrého technického stavu, ale zejména obnova charakteristického vzhledu scaglioly ve vysokém lesku, plná rehabilitace tvaru, včetně specifické a ojedinělé barevné kresby a skladby umělého mramoru.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Brně.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování je navržen restaurátor Jan Tomíček.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.