Archeologický objev vybavení královské mincovny ze 13. století v Jihlavě

Při záchranném archeologickém výzkumu rekonstruovaného domu na Masarykově náměstí 21 v Jihlavě bylo v březnu roku 2022 na dvoře objeveno vybavení královské mincovny z konce 13. století. Jedná se o první nález takového souboru v Evropě.

  • Archeologický objev v Jihlavě – soubor vybavení královské mincovny

    Archeologický objev v Jihlavě – soubor vybavení královské mincovny

V památkově chráněném domě, který patří městu, prováděla archeologický výzkum jihlavská pobočka ústavu Archaia Brno pod vedením Mgr. Šimona Kochana. Vybavení mincovny se našlo v zahloubené středověké odpadní jímce. Soubor tvoří razidlo opatřené trnem, olověná kovadlina ve tvaru komolého kužele s otvorem pro zasazení trnu razidla i forma na odlévání stříbrných prutů (tzv. cánů). V souboru jsou zastoupeny také dvojdílné keramické formy na odlévání razidel a podle reliéfního vyobrazení mytologického zvířete s mečem byly identifikovány jako razidla mincí (tzv. brakteátů) krále Václava II. V jižním profilu zkoumané plochy byla zachycena část středověké zahloubené pece, která mohla sloužit ke zpracování kovu v provozu mincovny.

Nález bude představen na mezinárodní konferenci ve francouzském Melle, kde bude prováděno i experimentální odlévání razidel původními procesními technologiemi, jaké byly použity u nalezeného souboru. Jedná se o unikátní kolekci forem na odlévání razidel a cánů, jež se v jiných souborech nevyskytují. Podává svědectví o technické úrovni zpracování stříbra ve středověkém českém státě na sklonku přemyslovského období, kdy právě mincovna byla finálním článkem rozsáhlého procesního řetězce, který začínal těžbou stříbrné rudy v okolí Jihlavy. Dalším přínosem nálezu je jednoznačné určení, jaký typ brakteátu byl v jihlavské královské mincovně ražen.

Z Evropy známe pouze tři další brakteátová razidla, u kterých byl doložen jasný archeologický kontext. Nález spadá do závěrečného období velké měnové reformy v Evropě, které započalo v Benátkách a Florencii a bylo završeno u nás právě za vlády Václava II. v Kutné Hoře roku 1300 ukončením brakteátové ražby a nastolením ražby pražského groše.

Nominovaná instituce má klíčovou zásluhu zejména při organizačně, metodicky a technicky náročné exkavaci v prostoru zahloubené jímky. Díky vstřícnosti investora bylo umožněno prozkoumat objekt středověké jímky nad rámec stavby a tím bylo možné získat tak rozsáhlý soubor vybavení mincovny.

Foto a 3D dokumentace: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Telči.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku je navržena Archaia Brno, z. ú., zastoupená vedoucím archeologického výzkumu Mgr. Šimonem Kochanem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.