Obnova kostela sv. Kříže v Javorníku s restaurováním fresek

V roce 2022 byla zakončena dvě desetiletí trvající obnova středověkého kostela nadregionálního významu. Vyvrcholením akce bylo zrestaurování objevených středověkých fresek, které se dochovaly v presbyteriu i lodi.

  • Kostel sv. Kříže v Javorníku po obnově

    Kostel sv. Kříže v Javorníku po obnově

Kostel je raně gotickou stavbou s dvěma ústupkovými portály, pravoúhlým kněžištěm klenutým žebrovou kamennou klenbou, klenutou sakristií, lodí s vysokým dřevěným stropem, se střechami renesanční a raně barokní konstrukce. Stěny presbyteria i lodě jsou pokryty středověkými a renesančními freskami. Jako jediný z kolonizačních kostelů v okolí Nisy má většinu kamenných prvků zhotovenu z bělostného mramoru. V rámci obnovy byly restaurovány vstupy do kostela i dřevomorkou zasažené krovy a dřevěný strop. Velká pozornost byla věnována obnově fasády. Mocné souvrství omítek dochované především na fasádách presbyteria bylo zachováno, kde bylo třeba, byly omítky doplněny dobře uleželým vápnem, fasády byly opatřeny vápennými nátěry.

Dlouholetý proces obnovy kostela vyvrcholil restaurováním středověkých a částečně i renesančních nástěnných maleb. Vlhkost byla v kostele snížena natolik, že mohlo být zahájeno odkrývání fresek objevených v sondách na stěnách v interiéru. Obrazy biblického příběhu kladené v průběhu času vedle sebe doprovází čtyři erby vratislavských biskupů, umístěné do vrcholu vítězného oblouku. Nejstarší erb patří pravděpodobně Jindřichovi I. z Vrbna (v úřadu v letech 1302–1319). Malby budou podrobeny dalšímu zkoumání a odbornému hodnocení, které může pomoci upřesnit dobu výstavby kostela. Předběžně se předpokládá, že se tak stalo někdy kolem poloviny 13. století.

Kostel sv. Kříže v Javorníku – před obnovou Kostel sv. Kříže v Javorníku – po obnově

Fresky dokládají účast vratislavských biskupů na dění kolem kostela minimálně od počátku 14. století. Svou roli v historii kostela jistě sehrál koncem 13. století i spor vratislavského biskupa s vratislavským knížetem o právo kolonizovat území pohraničního hvozdu (dnešního Jesenicka), který skončil smírem a „velkým privilegiem“ pro vratislavskou církev. Výzdoba kostela je unikátním uceleným uměleckým dílem, které kostel obohacuje a přidává mu na památkové a vypovídací hodnotě.

Hřbitovní kostel v Javorníku je všeobecně řazen do souboru raně středověkých kostelů v okolí Nisy a na Jesenicku. Spekulovalo se, že kostel mohl vzniknout dostavbou románského kostela s apsidou. Obnova nyní odhalila stavbu vystavěnou kompletně v krátkém časovém úseku.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Olomouci.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování je navržena Diecéze ostravsko-opavská, zastoupená Ing. Václavem Kotáskem, a restaurátorky ak. mal. Romana Balcarová., ak. mal. Markéta Pavlíková a ak. mal. Lenka Helfertová.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.