Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v Kroměříži

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice se nachází na Riegrově náměstí v historickém centru města Kroměříž a byl realizován v letech 1716–1725 jako poděkování za odvrácení moru. Během naplánovaného restaurátorského zásahu vyšel najevo skutečný stav památky, který si vyžádal podstatně větší objem prací, než bylo původně plánováno, vedle samotného restaurování bylo nutné zajistit nově i statiku jednotlivých částí památky.

  • Detail morového sloupu po restaurování

    Detail morového sloupu po restaurování

Zpočátku restaurování se počítalo s průměrným rozsahem zásahu, který by se nevymykal běžným standardům a běžné restaurátorské praxi. Po očištění krust a hlubším průzkumu starších doplňků byl zjištěn skutečný stav, zejména neuspokojivá statika a absence vertikálních kotvicích prvků, výrazná degradace materiálu a velký rozsah mladších plastických retuší říms, ztráta soudržnosti krycí desky pod vrcholovým sousoším.

Komplexní a technicky náročný restaurátorský zákrok, který proběhl roku 2021 ve velmi krátkém časovém úseku 7 měsíců, se zaměřil zejména na nezbytné statické zajištění (originální sochy ve výšce 12 m ani na spodní podestě nebyly kotvené), což obnášelo náročnou demontáž vrcholového sousoší, krycí desky hlavice i trojdílné zdobné hlavice a pětice soch. V další fázi probíhala výroba kovových nerezových armatur, jejich napojení na originální kované části, nové svatozáře a obnova atributů dle historických fotografií, osazení na nerezové trny se zalitím do olova. Opětovné kotvení bylo uskutečněno dle původní technologie s maximálním úsilím zachovat originální kovaný kotvicí systém. V rámci restaurátorských prací proběhla také revize starších plastických retuší, výrazně degradovaný kámen architektonických prvků monumentu bylo třeba razantně zpevnit, dále proběhlo celkové očištění soch a architektury.

Trojiční sloup je významnou sochařskou památkou vrcholně barokní sochařské tvorby Johanna Sturmera. V rámci restaurování byla nalezena další signatura, kterou je možné ztotožnit s konkrétním sochařem (Johannem Gregorem Lehnerem) pracujícím v rámci Sturmerovy dílny. Nález iniciál a datace 1721 prohlubuje vědomosti o způsobu fungování sochařských barokních dílen. Zpracování širokého okruhu nových poznatků vzešlých z demontáže, restaurátorského zásahu a archivního průzkumu si však vyžádá další čas.

Za Zlínský kraj nominuje ÚOP v Kroměříži.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování památky jsou nominováni město Kroměříž, zastoupené starostou Mgr. Jaroslavem Němcem a místostarostkou Mgr. Danielou Hebnarovou, firma Chládek & Tintěra, Pardubice, a. s., zastoupená ředitelem divize Pozemní stavby Ing. Martinem Dvořákem, a restaurátoři 
BcA. Filip Zeman a ak. soch. René Tikal.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.