Zámek v Červené Řečici

Zámek v Červené Řečici je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu.

  • Zámek Červená Řečice

    Zámek Červená Řečice

Původně gotická tvrz byla ve 14. století přestavěna a rozšířena na hrad, jenž sloužil jako správní a hospodářské centrum pelhřimovského dominia pražského biskupství. Dnešní rozsáhlý areál nepravidelného šestibokého půdorysu vznikl renesanční přestavbou v 16. století, kdy si zámek postupně předávalo několik šlechtických rodů. Tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotnější části areálu, pro něž jsou typické prvky tzv. české renesance. V 17. století se znovu stal majetkem pražských arcibiskupů a až do roku 1948 sloužil jako centrum hospodářské správy; poté zde byl umístěn archiv a také byty. V roce 1990, ještě před platností zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, tedy o zablokování církevního majetku do doby vypořádání mezi státem a církvemi, získalo chátrající zámek bytové družstvo Unimax. Areál byl postupně vyklizen, avšak nebyl využíván ani udržován.

Vzhled jedinečného zámku pevnostního typu ovlivnily nejvíce renesanční a barokní úpravy, přesto je i gotická fáze dodnes velmi čitelná. Cenné jsou především zachované typické znaky renesanční architektury – sgrafita s figurálními motivy, vysoké renesanční štíty, lunetová římsa či hřebínkové klenby.

Nový vlastník družstva Unimax projevil zájem ve spolupráci s příslušnými orgány památkové péče zastavit chátrání zámku; kroky k záchraně areálu podniká již mnoho let rovněž Spolek na záchranu památek červenořečických. V současné době se pracuje na koncepci prací a zajištění financí pro postupnou záchranu celého cenného renesančního objektu; dosud se zasahovalo především tam, kde pro havarijní stav konstrukcí hrozil úplný zánik částí památky.

Na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana a obnova památky byl nominován Ing. Vladimír Moškoř, který získal zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ
 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...