Záchrana zámeckého areálu v Třebešicích

Vlastníci zámku v Třebešicích se již deset let věnují jeho postupné obnově. Nezaměřují se přitom pouze na objekt zámku, obnovou prošly také značně poškozené hospodářské budovy či zaniklé části a v areálu proběhly sadové úpravy. To vše by však nebylo možné bez velkého nasazení, obětavého a zodpovědného přístupu i vlastnoruční práce majitelů.

  • Zámek Třebešice v roce 2017

    Zámek Třebešice v roce 2017

Zámek v Třebešicích je obklopen areálem hospodářského dvora se sýpkou, chlévy a někdejším lihovarem. Renesanční stavba zámku prošla ve 3. čtvrtině 17. století raně barokní přestavbou, další úpravy areálu proběhly v 70. letech 18. století. Následovaly klasicistní úpravy a rozsáhlá modernizace dvora ve 3. čtvrtině 19. století.

Opuštěný a zcela zanedbaný areál s poškozenými a částečně zřícenými budovami koupili v roce 2008 manželé Valdovi. Vzápětí provedli základní provizorní zajištění budov a vyčištění areálu a již v roce 2009 proběhla oprava krovu a střechy zámecké budovy. V následujícím roce se podařilo obnovit také střechu barokní sýpky. Od roku 2011 – již za podpory z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury – práce pokračovaly obnovou interiérů zámku, kde byly kromě jiného opraveny trámové malované stropy. V maximální míře byly respektovány autentické úpravy povrchů. Zároveň byly v letech 2012–2013 obnoveny výplně otvorů zámku a došlo na celkovou opravu mohutné budovy chlévů, kde bylo nutné zejména vyklenout zřícená klenební pole a obnovit krov a fasády. Opravy zámeckých interiérů, včetně restaurování nově objevené kaple, pokračovaly i v následujících letech a v roce 2015 se podařilo zrekonstruovat hlavní bránu, zbořenou v druhé polovině 20. století.

Zámek Třebešice v roce 2008 Zámek Třebešice v roce 2017

V roce 2017 byla dokončena celková obnova zámeckých fasád, která završila zásadní etapu záchrany a obnovy památky. Během deseti let se podařilo opravit poměrně rozsáhlý komplex budov, práce přitom probíhaly za velmi dobré spolupráce s pracovníky NPÚ, ÚOP středních Čech, a Městského úřadu v Benešově. Nechyběl ani operativní průzkum, zajišťovaný pracovníky ÚOP a zejména FA ČVUT. Opravený lihovar i architektonicky rehabilitovaný dům v sousedství svědčí o tom, že nezůstalo jen u památkově chráněných budov. Na jižní zámecké průčelí pak navazuje nově vysázený květinový parter, nad zámkem byl obnoven ovocný sad. Renesanční prostory zámku a růžová zahrada před jižním průčelím nacházejí využití při pořádání svatebních obřadů, interiér chléva slouží ke společenským a kulturním akcím.

Kvalitně realizovaná obnova zámeckého areálu v Třebešicích nemá v kraji obdoby. Komplexní přístup k obnově a záchraně památky může být současně inspirací majitelům obdobných zámeckých areálů.

Za Středočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byli navrženi Ing. Eliška Valdová a Ing. Igor Valda (vlastníci a investoři).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.