Úštěk, hrad, hradní nádvoří

Hrad Úštěk je cenným dokladem středověké profánní architektury, feudálního sídla městského typu. Podobně jako litoměřický hrad byl začleněn do městského fortifikačního systému. V objektu hradního paláce je dochováno mnoho cenných gotických a renesančních stavebních detailů a prvků, jako např. gotické sklepy sochané v pískovcovém podloží, vstupní portál, klenby, ostění apod.

čp. 3, st. p. č. 10, k. ú. Úštěk – vnitřní město, r. č. 43195/5-1892 

Úštěcký hrad pánů z Dubé byl založen v poslední čtvrtině 14. století. V 15. století byl zvýšen o patro. Další přestavba proběhla v roce 1520 a posléze v 16. století došlo k renesanční úpravě. Po roce 1677 je hrad v držení staroměstských jezuitů, kteří si zde zřídili rezidenci a objekt barokně upravili. Po zrušení řádu, od roku 1721 do roku 1779, sloužil hrad jako městská sladovna a část byla v roce 1773 upravena na pivovar. V 19. století byl používán jako skladiště a zbytek hospodářských objektů (Panský dům) sloužil k bydlení. Po 2. sv. válce byl hrad opuštěn a chátral.

Na fotografiích ze 70. let 20. století je patrné, že se hradní palác po požáru částečně zřítil, stejně jako hospodářské budovy naproti přes nádvoří. Část hospodářských budov byla posléze zbořena. V době sanace městských hradeb a sklepů v 80. letech 20. století došlo k obnově zbořené nádvorní stěny hradního paláce a k provizornímu zastřešení hradu. K cílené obnově hradu bylo přistoupeno až počátkem 21. století, kdy byl staticky zajištěn hradní palác a obnoven historický barokní krov jako replika zdokumentovaného, po požáru zaniklého krovu. Po statickém zajištění hradních objektů se přistoupilo k opravě Panského domu, hradeb a fasád. Vzhledem k nutnosti realizace inženýrských sítí byl proveden v r. 2012 archeologický výzkum, který přispěl k dalšímu poznání historie hradu a jeho středověké podobě. V roce 2014 došlo ke kompletní nové zádlažbě nádvoří, neboť ze starší autentické povrchové úpravy zbylo pouze nepoužitelné torzo smíšené kamenné dlažby v rohu nádvoří. Po dokončení dlažby byly restaurovány fasády hradního paláce a nádvoří bylo otevřeno veřejnosti. V současnosti se připravuje využití Panského domu, jako zázemí areálu hradu, a zpřístupnění hradního paláce.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.