Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Poradní orgány ředitele NPÚ, ÚOP středních čech v praze

 • Památková rada
 • Krajská archeologická komise
 • Interní odborná komise
 • Redakční rada časopisu Památky středních Čech
 • Redakční rada časopisu Průzkumy památek
 • Ediční rada NPÚ ÚOP SČ
 • Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku

PAMÁTKOVÁ RADA

Památková rada je vrcholným poradním orgánem ředitele Národního památkového ústavu Územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. Vyjadřuje se k významným akcím obnovy, konzervace a restaurování kulturních památek, k urbanistickým zásahům a novostavbám památkově chráněných územích.

Členy rady písemně jmenuje ředitel NPÚ ÚOP SČ z řad odborníků v oboru památkové péče a příbuzných disciplín, souvisejících s péčí o kulturní dědictví.

Členové:

 • Mgr. Ondřej Belšík
 • Ing. arch. Petr Dostál
 • Ing. arch. Jan Hájek
 • Doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.
 • Mgr. Ludmila Maděrová
 • Ing. Vít Mlázovský
 • Ing. arch. Jiří Mrázek, tajemník rady
 • PhDr. BcA. Martin Pácal
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
 • Ing. arch. Ivana Schwarzmannová
 • Ing. Daniel Šnejd, DiS.
 • Mgr. Eva Zápalková

Statut a jednací řád Památkové rady (PDF)

KRAJSKÁ ARCHEOLOGICKÁ KOMISE

Krajská archeologická komise je poradním orgánem ředitele Územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. Její hlavní náplní je projednání návrhu finančních dotací z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR.

Předseda:

 • Mgr. Zdeněk Neustupný

Členové:

 • Mgr. Jan Havrda
 • Mgr. Jan Kypta, PhD.
 • PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.
 • Ing. arch. Jan Veselý

Statut a jednací řád Krajské archeologické komise (PDF)

Interní odborná komise

Interní komise (IK) funguje jako poradní orgán ředitele ÚOP středních Čech v Praze. Projednává významné akce obnov, konzervace a restaurování památek, urbanistické zásahy a novostavby v památkově chráněných územích, které vyžadují interní kolektivní poradu před vydáním písemného vyjádření pro správní orgán památkové péče a jiné žadatele o vyjádření. Jejími členy jsou pouze pracovníci územního odborného pracoviště bez účasti externích odborníků.

Předseda:

 • Mgr. Eva Zápalková

Tajemník:

 • Ing. arch. Jiří Mrázek

Členové:

 • Mgr. Jana Berková
 • Mgr. Ludmila Maděrová
 • PhDr. Vladislav Razím
 • Ing. arch. Jan Veselý
 • Ing. arch. Hana Řepková

Statut interní odborné komise (PDF)

Redakční rada časopisu Památky středních Čech

Redakční rada časopisu Památky středních Čech  ustanovena roku 1986 při založení nejstaršího regionálního periodika památkové péče a byla postupně aktualizovaná v letech 1992, 2013 a 2015. Recenzované periodikum je podporováno příspěvkem z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Členové:

 • Mgr. Jana Berková
 • PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
 • Miroslav Brožovský
 • Ing. arch. Milena Hauserová
 • JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa
 • PhDr. Květa Křížová
 • PhDr. Zdeněk Kuchyňka
 • Ing. arch. Vojtěch Láska
 • Ing. arch. Jan Pešta
 • Mgr. Hana Prixová Dvorská
 • Ing. Alfréd Schubert
 • PhDr. Vladislav Razím
 • Mgr. Vladimír Rišlink
 • Ing. Jan Žižka

Statut redakční rady PSČ (PDF)

Redakční rada časopisu Průzkumy památek

Redakční rada časopisu Průzkumy památek byla ustanovena roku 1994 při založení periodika Průzkumy památek a byla postupně aktualizovaná. Časopis Průzkumy památek se stal jedním z nejvýznamnějších periodik v oblasti památkové péče a poznávání kulturního dědictví. Recenzované periodikum je podporováno příspěvkem z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Členové:

 • PhDr. Alena Černá
 • PhDr. Zdeněk Dragoun
 • Doc. PhDr. Ing. Jiří Fajt, Ph. D.
 • JUDr. PhDr. Pavel Kroupa
 • Dr. Thomas Küthreiber
 • Ing. Petr Macek, Ph. D.
 • PhDr. Vladislav Razím
 • Ing. Jan Sommer
 • Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
 • JUDr. Jiří Varhaník
 • Ing. Jan Žižka

Statut redakční rady PP (PDF)

Ediční rada NPÚ ÚOP SČ

Ediční rada NPU ÚOP SČ byla ustanovena roku 2018, posuzuje předkládaný ediční plán pracoviště na každý příští rok.

Členové:

 • Mgr. Jana Berková
 • PhDr. Olga Klapetková
 • Mgr. Jan Kypta, Ph.D.
 • Ing. arch. Vojtěch Láska
 • Mgr. Ludmila Maděrová
 • PhDr. Vladislav Razím
 • Mgr. Eva Zápalková

Statut ediční rady NPÚ ÚOP SČ (PDF)

Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku

Regionální komise je odborným poradním orgánem NPÚ, Územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, zřízeným pro jednotný postup posuzování a předkládání návrhů na prohlášení věci za kulturní památku. Aktualizována byla v lednu 2021. Stanoviska komise slouží jako zásadní podklad pro rozhodnutí ředitele NPÚ, ÚOP středních Čech o podání či nepodání příslušných návrhů Ministerstvu kultury.

Předseda:

 • PhDr. Vladislav Razím

Tajemník:

 • Mgr. Šárka Koukalová

Členové:

 • Mgr. Jana Berková
 • Mgr. Ludmila Maděrová
 • Mgr. Hana Prixová Dvorská
 • Mgr. Šárka Kolářová
 • Ing. arch. Jan Veselý
 • Ing. arch. Eva Vyletová

Externí členové:

 • Mgr. Vladimír Kelnar
 • Ing. arch. Jan Pešta

Statut regionální komise (PDF)