Ohrožené památky

Na území Středočeského kraje je v současné době v Ústředním seznamu kulturních památek vedeno 4436 nemovitých kulturních památek. Jde o památkové objekty v celé druhové škále a kromě chráněných celků, kterými jsou městské a vesnické památkové rezervace a chráněná krajinná území, sem náleží řada historických stavebních a uměleckých objektů – hradní a zámecké areály, hospodářské dvory, městská architektura, díla venkovského stavitelství, památky zahradního umění, technické stavby a díla, sakrální stavby a církevní objekty i sochy a sousoší v obcích i ve volné krajině. Z hlediska památkové ochrany a z pohledu legislativy jsou to nemovité kulturní památky, národní kulturní památky a v případě Kutné Hory i významná památka zapsaná na seznamu Světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.

Ne ve všech případech jsou ale tyto nenahraditelné součásti našeho kulturního dědictví vždy udržovány v dobrém stavu a využívány odpovídajícím způsobem. Řada z nich je pak vinou skutečného nezájmu vlastníka nebo z řady jiných příčin ohrožena ve své existenci.

Přitom je možno určit zvláště ohrožené druhy památek. Jsou to v případě středních Čech zejména velké zámecké areály, často doplněné hospodářskými budovami. Konkrétně sem patří jako velmi vážně ohrožené zámky v Chotýšanech, Petrovicích, Pravoníně a Zvěstově v okrese Benešov. U některých z nich lze přitom hovořit o skutečně vážném nebezpečí zániku v jejich původní podobě bez reálné šance na změnu stavu. Mimořádně nebezpečná situace je v případě zámku Kamenná v okrese Příbram. Další zámecké objekty, jako je například Buštěhrad v okrese Kladno, Kounice v okrese Nymburk a snad i zámek v Brnkách v okrese Praha-východ by v budoucnu mohly být zachráněny, pokud se podaří najít vhodný způsob.

Kategorii ohrožených hospodářských areálů a rozsáhlých staveb tohoto charakteru představují zejména dvory v Hněvousicích, zde však postupná záchrana již probíhá, ale naopak blízký dvůr ve Lhoticích je pravděpodobně před svým zánikem. V tragické situaci je velká panská sýpka v Hospozínku v okrese Kladno. Ve stejně havarijním stavu je také barokní sýpka v Krušovicích, okres Rakovník. Zde je situace paradoxní; ohrožený objekt, nacházející se přímo před branou pivovaru, je ve vlastnictví této jinak prosperující firmy. Domy v jádrech historických měst běžně nebývají příliš ohrožené, pokud bychom za ohrožení nepovažovali jejich necitlivé úpravy. V případě domů čp. 98 v Brandýse nad Labem, čp. 314 v Kutné Hoře, čp. 25 v Mladé Boleslavi a čp. 149 v Unhošti je však jejich existence dlouhodobě a vážně ohrožena. Torzálně dochované památky, zejména zříceniny hradů, zde reprezentují zcela unikátní stavby, jako jsou Dražice v okrese Mladá Boleslav a Týřov v okrese Rakovník. Alarmující situace je také v případě středověkého opevnění města Český Brod. Do stejné skupiny patří pozdně gotické stavení, zachované ve dvoře vesnické usedlosti v Pcherech v okrese Kladno. Torzem je i původní hřbitovní kostel Všech svatých v Kolíně, který se až v poslední době dočkal prvního opatření směřujícího k postupné záchraně. K nejohroženějším památtkám lidového stavitelství ve středních Čechách náleží roubená budova mlýna čp. 36 v Chudolazech na Mělnicku a dům čp. 119 v Nových Dvorech u Kutné Hory. Obě stavby jsou již v podstatě ve stavu nezadržitelného zániku, stejně tak jako sýpka, původně renesanční tvrz v Bakově na Kladensku, která byla vandalsky poškozena a její zánik je nyní zřejmě již neodvratný. Naopak mezi zachráněné stavby, u nichž v minulosti hrozilo již vážné nebezpečí pro další zachování, patří vynikající zámek v Bečvárech na Kolínsku nebo zámek v Třebešicích v okrese Benešov. O záchranu se dále pokoušejí majitelé zámku v Dubenci na Příbramsku a vlastníci velké barokní sýpky v Břešťanech v okrese Kladno, přestože se jedná o mimořádně náročné akce. K nim nově můžeme přiřadit také zámek Olešná u Rakovníka, který po dlouhodobém chátrání získal nového majitele, který by jej rád opravil a odpovídajícím způsobem využíval.

Vybrané ohrožené památky

Zděný patrový dům z 18. století je pohledově výrazný objekt se zlidovělým slohovým tvaroslovím. Jedná se o řadovou stavba v historickém jádru malého města, která...

Viniční dům s kaplí představuje typologicky ojedinělou stavbu. Přízemní zděná budova viničního domku je zakončena zvýšeným objektem kaple, jedná se původně o barokní...

Městský dům se složitým stavebním vývojem je stavbou středověkého původu se zachovalými částmi z této nejstarší etapy. Později byl opakovaně přestavován, poslední...

Areál staveb z 18. a 19. století se nachází v sousedství zámku renesančního původu. Je přímo zapojený do zástavby menší vesnice a je situovaný v jejím středu....

Torzo gotického hradu bylo opuštěno již v šestnáctém století. Zbytek výstavného a po architektonické stránce mimořádně významného objektu, situovaného ve výrazné poloze...

Barokní zámek s hospodářským dvorem byl postaven v osmnáctém století, později došlo k menším úpravám. Patrová stavba je čtyřkřídlé dispozice s uzavřeným nádvořím, v...

Jednokřídlá dvoupatrová budova raně barokního zámku byla s využitím stavby původní tvrze přestavěna klasicistně. Mimořádně hodnotná je raně barokní kaple s figurální...