Služby

Na každou návštěvu za účelem nezbytného jednání je třeba se u příslušného pracovníka předem telefonicky nebo emailem objednat a dohodnout vhodný termín.
Návštěvu badatelny archivu a knihovny je třeba předem dohodnout s příslušnými pracovníky: archiv - Kateřina Myškovská 274 008 282
knihovna - Roman Juráček 274 008 235 nebo 274 008 221

KNIHOVNA

Knihovna NPÚ -  územní odborné pracoviště středních Čech

Kontakt:
Sabinova 5, 130 11 Praha 3, 4. patro, č. dveří 405 (bez výtahu)
tel. 274 008 235
e-mail: juracek.roman@npu.cz

Výpůjční doba knihovny:
pondělí: 8:30–11:30 hod.
úterý: 10–11:30 hod.
středa: 8:30–11:30 hod.

Ve fondu knihovny jsou uloženy odborné publikace z oboru památkové péče, dějin umění a architektury s důrazem na památky ve středních Čechách.

Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje celý fond monografii. U periodik probíhá rekatalogizace.

Upozornění:
Stavebněhistorické průzkumy, restaurátorská a památková dokumentace, nálezové zprávy jsou uloženy v archivu, který se nachází v jiné budově na stejné adrese.

ARCHIV

Archiv NPÚ - územní odborné pracoviště středních Čech

Kontakt:
Sabinova 5, 130 11 Praha 3, zadní trakt, 3. patro (bez výtahu)
tel.: 274 008 282
e-mail: myskovska.katerina@npu.cz

Výpůjční doba archivu:
pondělí–čtvrtek:  9–11 , 13–15 hod.

Ve fondu archivu jsou uloženy tyto dokumenty :
- zaměření
- projekty
- studie
- stavebněhistorické průzkumy
- restaurátorské dokumentace
- památkové dokumentace
- nálezové zprávy OPD
- nálezové zprávy archeologické
- ostatní

FOTOARCHIV

Kontakt:
Sabinova 5, 130 11 Praha 3, přední budova, 1. patro vpravo
tel.: 274 008 221
e-mail: juracek.roman@npu.cz

Provozní doba:
úterý: 13-16 hod.
čtvrtek: 9-16 hod.

Fond obsahuje klasickou fotografickou dokumentaci památkových objektů ve Středočeském kraji, pořizovanou od 60. let 20. století do začátku 21. století.

KARTOTÉKA

Regionální kartotéka nemovitých kulturních památek ve středních Čechách

Kontakt:
Sabinova 5, 130 11 Praha 3, přední budova, 2. patro vpravo
tel.: 274 008 222
e-mail: minar.ivan@npu.cz

Pro badatele veřejně přístupná v provozní době:
Denně: 9-12 , 13-15 hod.

V kartotéce jsou uloženy tyto dokumenty:
- evidenční listy nemovitých kulturních památek (od 50. let 20. století)
- mapky se zákresy rozsahů kulturních památek
- návrhy na prohlášení nemovitých kulturních památek
- evidenční materiály k plošné ochraně (zóny, rezervace, pásma)
- dokumentace památek místního významu

EVIDENCE PAMÁTEK

Pracovníci našeho oddělení provádí odbornou evidenci chráněných památek a připravují návrhy na prohlášení nových nemovitých i movitých kulturních památek.
Pokud potřebujete bližší informace o typu a rozsahu památkové ochrany vašeho objektu, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Alžběta Jankulíková
- nemovité památky v okresech Beroun, Rakovník, Nymburk

tel. 274 008 229 / 606 658 564

Mgr. Šárka Koukalová
- nemovité památky v okresech Benešov, Kutná Hora, Praha-západ

tel. 274 008 234 / 725 838 615

PhDr. Ivan Minář, Ph.D.
- nemovité památky v okresech Mladá Boleslav, Mělník

tel. 274 008 222 / 724 815 991

Mgr. Hana Prixová Dvorská
- nemovité památky v okresech Kladno, Příbram, Kolín, Praha-východ

tel. 274 008 289 / 737 342 960

Mgr. Šárka Kolářová
- movité památky v celém středočeském kraji

tel. 274 008 233 / 724 106 295

POMOC PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE

Hned na úvod je potřebné vědět, že Národní památkový ústav žádnou finanční pomoc vlastníkům kulturní památky poskytnout nemůže, jelikož není výkonným orgánem státní správy.
Příspěvky a dotace na obnovu kulturních památek jsou poskytovány z nejrůznějších programů, z fondů krajů nebo obcí.

Jak je do procesu přidělování prostředků zapojen Národní památkový ústav?
Naši odborníci Vám rádi poskytnou obecnou informaci a konzultaci o možnostech získat finanční příspěvky na opravu kulturní památky, doporučí Vám i aktuální kontakty na příslušné úřady a poradí  s doklady, které je třeba k žádosti o poskytnutí příspěvku doložit.

Protože tyto příspěvky jsou přiznávány výhradně na takové úpravy a zásahy, které jsou v souladu s metodicky správnými principy a skutečnou potřebou, bývá standardní součástí žádosti buď přímo doporučení NPÚ nebo závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče vydávané na základě písemného podkladu NPÚ.
Pracovníci NPÚ jsou také obvykle členy komisí, které jsou pro transparentnost rozdělování finančních prostředků zřizovány subjekty, které konkrétní příspěvky přidělují, anebo jsou k práci takových komisí přizvání, protože znají konkrétní situaci v terénu a mají i schopnost účinně spolupracovat při určování priorit.
Je totiž téměř pravidlem, že žádosti o poskytnutí příspěvku v souhrnu vysoce překračují reálné možnosti jednotlivých fondů, ze kterých jsou příspěvky poskytovány.

Jak tedy postupovat?
Doporučujeme prostudovat webové stránky Ministerstva kultury, které poskytují přehledné a podrobné informace o aktuálních dotačních možnostech v rubrice Granty a dotace.
Pozor: jelikož se v jednotlivých letech se obecné podmínky pro přidělení dotací mírně upravuj, a také se mění i termíny podání žádosti pro jednotlivé programy, doporučujeme sledovat tyto stránky průběžně.
Obdobně je potřebné hledat aktuální informace na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje.

Pokud budete potřebovat poradit, určitě se na nás neváhejte obrátit – rádi Vám poskytneme bezplatnou konzultaci.

Jelikož NPÚ je ministerstvem kultury přímo pověřen k přípravě návrhů na zařazení do některých dotačních programů, doporučujeme vlastníkům kulturních památek ve Středočeském kraji, aby se o informace v této věci obraceli přímo na následující pracovníky odboru péče o památkový fond našeho územního pracoviště:
Havarijní program
- Ing. Bohumila Králová, tel.  274 008 270
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
- Mgr. Jan Berková, tel.  274 008 262 / 607 709 768
Program restaurování movitých kulturních památek
- Mgr. Ludmila Maděrová, tel.  274 008 271 / 724 877 566

Případně si můžete domluvit schůzku s příslušným odborníkem, např. podle správního obvodu, v němž se Vaše kulturní památka nachází.

PORADENSTVÍ

Odborníci z našeho pracoviště Národního památkového ústavu jsou vám k dispozici pro bezplatné konzultace.

Naši pracovníci se specializují na různé oblasti památkové péče, s nimiž Vám mohou poradit. Jsou to mimo jiné:

•             městská architektura a urbanismus
•             vesnické stavitelství
•             technické a průmyslové památky
•             hrady, zámky, tvrze a městská opevnění
•             církevní památky
•             památky zahradního umění a parky
•             zeleň v prostředí kulturních památek a památkových území
•             sochařská díla a drobné památky v krajině
•             restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
•             archeologie
•             mobiliární fondy
•             historické knihovní fondy
•             historické mapy a plány
•             evidence a informace o památkovém fondu
•             stavebněhistorický průzkum

Konzultace na našem pracovišti probíhají každé pondělí v čase 14.00 -16.00 hod., případně si je lze dojednat s příslušným specialistou na jinou hodinu a jiný den podle vzájemné dohody.
Konzultace v terénu
Na místě plánovaných úprav vám mohou naši odborníci přímo vysvětlit a ukázat, které z obecných zásad památkové péče se na váš objekt vztahují a proč. Poradí vám také, jak nejlépe technicky a esteticky tyto zásady sloučit s vaším záměrem.
V terénu poskytují všichni naši garanti konzultace na místě podle konkrétní potřeby, na základě vzájemné předchozí domluvy, případně i ve spolupráci s pracovníkem odboru příslušného Městského úřadu, který je pověřen výkonem státní památkové péče.

Jednotliví odborníci dle správních obvodů a specializace

Odborníci dle ORP PDF (209,13 KB)

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

Plocha celé ČR je tzv. „územím s archeologickými nálezy“ – to znamená, že pod současným povrchem se mohou nacházet pozůstatky lidské existence z různých období historie (předměty, hroby, pozůstatky obydlí atd.). Každý zásah do terénu, jako je např. stavební činnost nebo zemědělské a lesnické práce, tyto památky na naší minulost vážně ohrožuje a většinou i nenávratně ničí.

Proto je nutné před zahájením každé takovéto aktivity oznámit příslušný záměr v předstihu Archeologickému ústavu a umožnit archeologické organizaci (tzv. organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů na území Čech) provést na příslušném místě archeologický výzkum.

Podrobné informace k zákonné oznamovací povinnosti včetně formuláře naleznete zde: http://www.arup.cas.cz/?cat=684
Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na území Čech naleznete zde: http://www.arup.cas.cz/?p=8169
Z tohoto seznamu je možné vybrat takovou organizaci, pod jejíž územní působnost dotčená lokalita spadá, nebo se konkrétní organizace sama přihlásí.

Co se týká finančních nákladů obecně platí, že je-li stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; v ostatních případech hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

Archeologické oddělení NPÚ-ÚOPSČ se specializuje převážně na záchranné archeologické výzkumy, které jsou vyvolány činnostmi na kulturních památkách (kostely, hrady, zámky, tvrze atd.) na území Středočeského kraje.

Pokud potřebujete konzultovat problém související s archeologickým výzkumem v rámci Středočeského kraje, určitě nás neváhejte kontaktovat – rádi Vám poradíme.

kontakty