Přednášky

Pro rok 2017 připravilo naše pracoviště opět přednáškový cyklus pro širokou veřejnost, kromě toho však zájemcům o památkovou péči, historii, architekturu a dějiny umění rádi v průběhu roku nabídneme celou řadu dalších zajímavých přednášek a setkání.

přednáškový cyklus pro veřejnost - HISTORICKÁ KRAJINA STŘEDNÍCH ČECH

Krajina představuje významnou součást našeho životního prostředí, je součástí světa, který nás utváří a má vliv na kvalitu našeho života. Krajina je také součástí našeho kulturního dědictví. To, co dnes vnímáme jako přírodu, je převážně kulturní krajina přetvářená činností člověka během procesu osidlování a kultivace.

Důležitým prostředkem k získávání respektu a úcty, jež vedou k ochraně a uchování pro budoucí generace, je seznámení veřejnosti s krajinou jako součástí našeho kulturního dědictví a s odkazem, který je v ní obsažen. Národní památkový ústav proto téma Krajina zařadil mezi hlavní témata roku 2017.

Hospodářské dvory v krajině

Přednáška Ing. Jana Žižky s názvem Hospodářské dvory v krajině  se bude věnovat hospodářským dvorům, které – ať již stojící uprostřed obdělaných pozemků nebo vystupující ze zástavby vsí – ke kulturní krajině neoddělitelně patří. Téma zahrne nejen přímé i nepřímé urbanistické vazby spojující tyto objekty mezi sebou a s jinými monumentálními stavbami bývalých panství, ale pozornost bude věnována i přilehlým zahradám, sadům a struktuře polí, luk nebo pastvin, jež prostředí hospodářských dvorů bezprostředně spoluvytvářely.

Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 27. 4. v 15.30 hod. v zasedací místnosti našeho územního odborného pracoviště v Sabinově ulici.

Vstup je volný.