Památka s perspektivou: trafostanice v Nedvězí, technická stavba z doby elektrifikace Československa

Trafostanice v Nedvězí v listopadu 2021 po skončení rekonstrukce s obnoveným dlátovitým tvarem střechy

Je tomu již 100 let, kdy probíhala elektrifikace městeček a vesnických obcí v sousedství Velké Prahy, z nichž první v okrese říčanském byla vesnice Nedvězí. Tam byla v mezi lety 1923 a 1924 (s kolaudací celého elektrovodu v březnu 1925) postavena a zprovozněna zděná věžová distribuční jednostrojová transformátorová stanice TS 4041 pro potřeby obyvatel obce, připojené k Praze roku 1974 (dnes městská část Praha-Nedvězí na jihovýchodním okraji hlavního města).

Trafostanici postavil Elektrárenský svaz okresů středočeských, s. s r. o. (ESOS), se sídlem v Praze, v rámci tehdejšího státního záměru plošné elektrifikace obcí republiky Československé, dané zákonem č. 438/1919 Sb. z. a n. RČS, respektive samotnou stavbu a rozvody v obci provedla firma Hec a Richter za dozoru elektrárenského svazu. Zemědělskou obec s 307 obyvateli výstavba sekundární linky s transformátorem a domovními přípojkami finančně velmi zatížila. Konečné náklady činily dle obecní rady 107 000 Kč. Malou část obci mimořádným příspěvkem navrátilo ministerstvo zemědělství.

Trafostanice byla koncovým bodem přenosové distribuční soustavy vysokého napětí (vn), kde bylo pomocí elektrického netočivého stroje – třífázového transformátoru – měněno vysoké napětí 22 kV na nízké napětí 0,4 kV běžné spotřeby. Svému účelu sloužila až do 17. června 1997, kdy byla odpojena od distribuční soustavy vysokého napětí. V dubnu 2009 byla prohlášena dosud jedinou nemovitou kulturní památkou na katastru historické obce Nedvězí.

Od srpna do října 2021 proběhla stavební rekonstrukce této technické památky infrastrukturálního rázu. Během ní se podařilo díky předcházejícímu stavebněhistorickému průzkumu a plánové dokumentaci, uložené v SOkA Praha-venkov, navrátit trafostanici původní tvar sedlové střechy s valbičkami místo provizorního plochého tvaru střechy snad po zásahu bleskem nebo vichřici v 70. letech minulého století.

Brzy stoletá trafostanice, stojící na břehu říčky Rokytky na ppč. 86 před domem čp. 10, tak zůstane i do budoucna připomínkou progresivního postoje zástupců prvorepublikové vesničky Nedvězí, která se jako první z venkovských obcí říčanského okresu rozhodla pro stavbu rozvodné elektrické soustavy, jež změnila zásadním způsobem život místních obyvatel.

Doporučená četba a zdroje:
Památkový katalog
heslo na Wikipedii
Jiří Chmelenský / Martin Šejbl: Elektrárenský svaz středočeských okresů v Praze na příkladu distribuční trafostanice v Nedvězí. Studie a zprávy : Historický sborník pražského okolí 9, 2021/1, 91–108.
Martin Šejbl: Stavebně-historický průzkum trafostanice. 7/2021, uloženo: ÚMČ Praha-Nedvězí.

Jiří Chmelenský, Martin Šejbl