Národní památkový ústav vyjadřuje podporu Ukrajině

Národní památkový ústav odsuzuje vojenskou agresi Ruské federace a je hluboce znepokojen probíhajícími vojenskými operacemi a eskalací násilí na Ukrajině. Takové operace jsou porušením územní celistvosti a suverenity Ukrajiny a jsou v rozporu s Chartou Organizace spojených národů.

Vpád na území suverénního státu a bezohledné ničení jeho území odsoudilo i UNESCO ve svém prohlášení, jehož originál je dostupný zde. V prohlášení je vyjádřeno hluboké znepokojení nad vojenskými operacemi a eskalací násilí na Ukrajině. V tomto smyslu vyjádřila i Česká komise pro UNESCO prostřednictvím dopisu jejího předsedy, pana profesora Stanislava Štecha, plnou solidaritu partnerské národní komise Ukrajiny.

Národní památkový ústav, jako instituce zastoupená v České komisi pro UNESCO, tak rovněž vyzývá k respektování mezinárodního humanitárního práva, zejména Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu a jejích dvou protokolů (1954 a 1999), které zajišťují předcházení poškozování kulturního dědictví.

V létě 2021 bylo domluveno, že pořádající zemí zasedání Výboru pro světové dědictví v roce 50. výročí podepsání Úmluvy o ochraně světového dědictví bude Ruská federace, konkrétně Kazaň. Ve světle aktuální situace se mnohé státy, instituce i jednotlivci obraceli hned od počátku konfliktu na UNESCO se žádostí o přehodnocení místa tohoto zasedání, včetně zrušení role předsedajícího státu pro Ruskou federaci


Dne 18. března 2022 proběhlo 2. mimořádné zasedání mezivládního Výboru pro ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, jehož členem je i Česká republika. Na zasedání byla přijata Deklarace na ochranu kulturního dědictví Ukrajiny, která vyjadřuje hlubokou lítost nad ztrátami lidských životů během vojenské agrese Ruské federace na Ukrajině a solidaritu s ukrajinským lidem. Vyzývá také k plnému dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv, včetně závazků vyplývajících z Haagské úmluvy o ochraně kulturních památek z roku 1954.

Výbor, jehož mandátem je ochrana kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby plnila své závazky podle článku 4 Haagské úmluvy z roku 1954, aby předcházela a zastavila jakoukoliv formu ničení nebo poškození kulturního dědictví Ukrajiny a zdržela se jakéhokoli nepřátelského jednání namířeného proti němu, včetně vandalismu, krádeží, rabování a plenění.

Výbor zároveň vyzývá Ukrajinu, aby v úzké koordinaci s UNESCO co nejrychleji zvážila možnost označit klíčové historické památky na Ukrajině rozlišovacím znakem Haagské úmluvy z roku 1954, a všechny členské státy UNESCO a příslušné odborné organizace v oblasti kulturního dědictví, aby poskytly Ukrajině podporu v oblasti ochrany kulturního dědictví.

Výbor během svého mimořádného zasedání rovněž schválil urgentní mezinárodní pomoc Ukrajině na ochranu kulturního dědictví ve výši 50 tisíc USD z Fondu na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, kam Ministerstvo kultury dlouhodobě přispívá.

Během zasedání se zároveň mnoho členských států UNESCO vyjádřilo ve smyslu, že je naprosto nepřijatelné, aby se červnové 45. zasedání mezivládního Výboru pro světové dědictví uskutečnilo v ruské Kazani pod předsednictvím Ruské federace. I pod tímto tlakem byl 21. dubna rozeslán dopis předsedy Výboru pro světové dědictví, jímž je toto zasedání zatím posunuto na zatím blíže neurčený termín. (viz zde).

 


Europa Nostra a Global Heritage Fund spustily společnou crowdfundingovou kampaň na podporu ohroženého ukrajinského kulturního dědictví

Ukrajinská historie, kulturní dědictví a kolektivní paměť čelí bezprecedentnímu útoku a nenapravitelnému ničení. Občané Ukrajiny za velkého rizika a nebezpečí brání archeologická naleziště, muzea a kostely a další symboly své kulturní identity. Ohrožení živé ukrajinské kultury a historie denně roste a ničí životy mnoha lidem, kteří zasvětili svůj život předávání ukrajinského kulturního dědictví dalším generacím.

Europa Nostra a Global Heritage Fund spojily své síly s dalšími mezinárodními a evropskými partnery, aby pomohly zajistit, že ukrajinská historie nebude vymazána nebo přepsána. Proto vyhlásily veřejnou sbírku. Ta je určena na podporu obránců kulturního dědictví, pracovníků muzeí, památek a kulturních institucí na Ukrajině.

Získané prostředky rozdělí Europa Nostra organizacím a jednotlivcům na Ukrajině, a to přímo nebo prostřednictvím svých členů a partnerů v Polsku, Rumunsku nebo jinde v Evropě. Vybrané dary pomohou správcům kulturního dědictví, kteří se v tuto chvíli snaží zachránit ohrožené kulturní poklady na Ukrajině, a také ukrajinským odborníkům na poli kulturního dědictví, kteří byli nuceni uprchnout před brutální ruskou agresí.

Velmi dobře si uvědomujeme, že jednou zničené kulturní dědictví je navždy ztraceno. Váš dar pomůže takové ztrátě zabránit. Jsme vděční za vaši solidaritu a štědrost!

Zapojit se do sbírky lze na https://globalheritagefund.org/ukraine-crisis/ nebo https://www.europanostra.org/ukraine-crisis/.

Více informací ke kampani se dočtete zde.