Vyjádření k plánované obnově Nové scény Národního divadla

Interiéry Nové scény ND (2014)

Vedení Národního divadla představilo ve čtvrtek 24. června 2021 záměr rekonstrukce části Areálu Nové scény Národního divadla, konkrétně bývalé restaurační budovy čp. 1435 a samotného objektu Nové scény čp. 1393.

Příprava rekonstrukce byla v průběhu projekčních prací opakovaně konzultována se zástupci pražského územního pracoviště NPÚ. Během těchto konzultací byl nastaven základní přístup k objektu Nové scény. Výsledná dohoda umožní zachování památkových hodnot stavby i zlepšení divadelního zázemí tak, aby odpovídalo moderním provozním požadavkům. Dohoda byla uzavřena v souladu s návrhem na prohlášením objektu za individuálně chráněnou nemovitou kulturní památku.

Národní památkový ústav se při ochraně kulturně historických hodnot zaměří na vnější plášť stavby, zejména na prosklené fasády, které byly záměrně navrženy tak, aby reflexně odrážely historickou budovu Národního divadla. V interiéru objektu bude NPÚ dbát na zachování veřejných interiérů, tedy prostorů od pokladen přes schodiště, foyer, restaurační a kavárenské provozy až po předsálí divadelních sálů. Pozornost se zaměří na celkové řešení daných prostor i na jednotlivé uměleckořemeslné detaily.

NPÚ chápe potřebu modernizace divadelního provozu tak, aby odpovídal nárokům 21. století. Požadavkům Národního divadla na zlepšení komfortu divadelního provozu bylo vyhověno v řešení divadelního sálu, jeho akustiky, technického a personálního zázemí, suterénních podlaží a nové instalace nákladní rampy pro vykládku kulis, která si vynutí zbourání stávajícího schodiště z piazzetty do Divadelní ulice.

Součástí návrhu jsou i nové možnosti využití dnes prázdné restaurační budovy, jejíž vnitřní uspořádání prošlo značnými úpravami a z pohledu památkové péče nedisponuje významnějšími památkovými hodnotami. U tohoto objektu bude respektován jeho stávající objem a podoba vnějšího pláště. Zároveň je kladen důraz na citlivé propojení nových prvků s jednotným stylovým řešením divadelní budovy. Organizace provozu a využití prostorů je plně v kompetenci Národního divadla.

K dosavadní přípravě rekonstrukce přistupoval NPÚ s ohledem na potřebu zachování mimořádných kulturně historických hodnot i nutnost modernizovat dnes již nevyhovující divadelní provoz.

Odkaz: tisková zpráva ND