Staroměstský palác U Sixtů skrýval dosud neobjevené středověké nástěnné malby

Sixtův dům, čp. 553, detail malby: horní část nástěnných maleb, vlevo hlava Krista, výše hlava sv. Kryštofa, jejíž obličejová část zanikla (foto L. Bartoš, NPÚ Praha 2020)

V Sixtově domě, který právě prochází náročnou přestavbou, přímo v jedné z nejcennějších lokalit staré Prahy při vyústění Celetné ulice do Staroměstského náměstí, objevili památkáři z pražského pracoviště NPÚ při operativním průzkumu částečně dochované gotické malby. Asi nejzajímavější z nich je vyobrazení svatého Kryštofa nesoucího dítě – Krista, umístěné na východní sousedské zdi v prvním patře domu. V objektu, vlastně komplexu několika domů s bohatou stavební historií, jehož nejstarší části pocházejí až z 12. a 13. století, byla rozpoznána také řada dalších dokladů jeho středověké podoby, především pozůstatky průčelí s velkými okny.

Přestavba podstatné části bloku tvořícího jižní frontu Staroměstského náměstí a ohraničeného ulicemi Železnou, Kamzíkovou a Celetnou je nepochybně jednou z nejrozsáhlejších a zároveň nejsledovanějších stavebních akcí v jedné z nejhodnotnějších částí pražské památkové rezervace za několik posledních desetiletí. Však také formát a rozsah záměru výstavby luxusního hotelu propojením řady cenných městských domů byl definován již v 90. letech 20. století, kdy se začalo se stavebními pracemi. Ty byly ovšem na více než dvacet let přerušeny, domy zůstaly prázdné a jejich fyzický stav se časem dále zhoršoval. K obnovení stavební činnosti došlo v roce 2019, pochopitelně již s odlišným personálním složením všech zúčastněných, investora i projektanta. Průběh celého složitého procesu, kterým záměr a projekt procházely, a jejich hodnocení z památkového hlediska byly a jistě ještě budou mnohokrát medializovány, publikovány a diskutovány odborníky i širší veřejností (k tomu viz seznam doporučené literatury).

Nedávné nálezy na stavbě v dubnu 2020 podstatně prohlubují naše poznání o podobě, významu a hodnotě tohoto vzácného historického domu (obr. 1). Byly možné především díky konstruktivní spolupráci všech zainteresovaných stran – investora (Akroterion), projektanta (MS Architekti), stavební firmy (VCES), památkářů, restaurátorů a stavebních historiků. Operativní (stavebněhistorický) průzkum a dokumentace (OPD) je v jednotlivých objektech celého komplexu pracovníky NPÚ ÚOP v Praze prováděn postupně již od roku 2018 v závislosti na přístupnosti různých částí objektů. V letech 2018–2019 byly dokumentovány především dvorní objekty Sixtova domu zasažené stavební činností již v polovině 90. let. Nálezy z těchto objektů byly také již dříve částečně publikovány (např. článek ve Staleté Praze od J. J. Outraty v roce 2003). Již dříve byly uveřejněny nálezy z rozsáhlého archeologického výzkumu, který byl proveden pode dvorem a částečně i pod dvorními křídly domu v letech 1995 až 1997 společností Archaia o.s. (viz článek kolektivu autorů v Archeologických rozhledech v roce 1998).
 

Obr. 1. Praha 1-Staré Město, výkres půdorysu 1. patra domovního bloku mezi Staroměstským náměstím, Železnou, Kamzíkovou a Celetnou ulicí na tzv. blokovém pasportu z roku 1960. Objekty zahrnuté do hotelového projektu (v rámci probíhající stavby značeny písmeny) jsou pro názornost ponechány v barvě, ostatní v odstínech šedé. Popsané nálezy jsou zvýrazněny římskými číslicemi: I. – nález malby ve dvoře domu čp. 547 (obr. 2-3); II. – nález malby v patře domu čp. 553 (obr. 4-8); III. – nález gotické fasády s velkými okny domu čp. 553 (obr. 9). Upravil L. Bartoš, 2020.

O jaké objevy se tedy jedná: za prvé se podařilo nalézt pozoruhodné nástěnné malby hned ve dvou objektech zahrnutých do probíhající stavby. Nejprve byla zjištěna nástěnná malba ve dvoře domu čp. 547 v Železné ulici (označovaného v rámci projektu jako objekt E), resp. na zdi domu čp. 1094 (objekt D), který se nachází v Kamzíkové ulici a v minulosti patřil k rozsáhlému domu U Zlatého jednorožce (čp. 548). Malby na této zdi byly přibližně od 1. třetiny 18. století až do roku 2019 překryty drobnějším dvorním křídlem, po jehož demolici a lokálním odpadnutí mladší omítkové vrstvy došlo k odhalení části malby. Viditelná je část drapérie na zlatém pozadí a snad hůl (?), základní interpretace však bude možná až po restaurátorském průzkumu po zpřístupnění místa (obr. 2-3).

    

Obr. 2-3. Praha 1-Staré Město, čp. 547, dům U Kamenného ptáka, Železná 3. Vlevo situace v severní části domovní parcely po odbourání dvorního křídla, jež odhalilo zeď sousedního domu čp. 1094 a část malby na jeho omítce (uprostřed). Vpravo severní část domovní parcely, detail malby na jihozápadní zdi sousedního domu čp. 1094 (foto L. Bartoš, 2020).

Další, zřejmě ještě významnější nálezy se nacházejí ve vlastním domě U Sixtů čp. 553 (objekt A). Tento dům procházel rekonstrukcí od začátku 80. let 20. století, zejména pak v jejich druhé polovině (1987–1989) v rámci akce „Královská cesta“. Jednalo se především o rekonstrukci barokní uliční fasády, v rámci interiérů pak zejména o adaptace vnitřních prostor pro administrativní účely, které se dotkly prakticky všech pater objektu. Tehdy byly zdi 1., 2. i 3. patra z velké části zbaveny vnitřních omítek a opatřeny novodobými přizdívkami. Také stropy byly nově upraveny. Tyto novodobé konstrukce jsou nyní z velké části odstrojovány, a tak došlo v prvním patře k nálezu středověké nástěnné malby a gotického kvádrového zdiva průčelí.

Malba byla objevena na východní sousedské zdi pod stropem prvního patra (obr.4-8). Dochovaná a pozorovatelná část představuje frontálně zobrazenou hlavu s plasticky provedenou svatozáří, část nohou s prsty, různé relikty draperie a levou ruku držící hůl, jež je v horní části rozvětvena a olistěna. Podle všeho se jedná o oblíbený motiv sv. Kryštofa, světce vysoké, mohutné postavy, nesoucího dítě – Krista. Zatímco hlava Krista je poměrně dobře dochována, hlava sv. Kryštofa je kromě obvodových partií – částí svatozáře, vlasů a vousů – z větší části zničena. Už nyní můžeme konstatovat, že máme co do činění s velmi kvalitní malbou. Její vznik klademe předběžně do konce 13. či možná spíše začátku 14. století. Východní část domu, která obsahuje nalezenou malbu, byla dle zápisu v městských knihách pocházejícího z roku 1414 součástí sousedního domu (dnes čp. 554 a 555) a teprve v uvedeném roce byla připojena k domu, který se později začal nazývat Sixtův. Zajímavé je, že v zápise je příslušná část objektu označována jako palác (palatium).

 

Obr. 4-6: Praha 1-Staré Město, čp. 553, Sixtův dům, Celetná 2, první patro, východní sousedská zeď předního domu. Nahoře vlevo detail gotické nástěnné malby: hlava dítěte – Krista s plastickou (zahloubenou) výzdobou svatozáře (foto L. Bartoš, 2020). Nahoře vpravo detail: konce nohou s prsty dítěte – Krista (foto F. Srovnal, 2020). Dole horní část maleb, vlevo hlava  Krista, výše hlava sv. Kryštofa, jejíž obličejová část zanikla (foto L. Bartoš, 2020)

Západní polovina domu procházela ve vrcholném středověku odlišným vývojem a zřejmě z doby obnovy po rozsáhlém požáru Starého Města (1316) pochází průčelní zeď z pravidelných opukových kvádrů, tvořících pilíře mezi dosti rozměrnými okny, vybavenými tehdy obvyklými sedátky (obr. 9). Přibližně ve stejné době mohlo dojít i k výstavbě/přestavbě tehdy sousedního „paláce“ a k jeho vyzdobení nástěnnými malbami. Jejich dochování v městském objektu necírkevního charakteru lze považovat za výjimečné.

Obr. 9. Praha 1-Staré Město, čp. 553, Sixtův dům, Celetná 2, první patro, severní průčelní zeď předního domu, fasáda směrem do Staroměstského náměstí a Celetné ulice, druhé a třetí okno od západu. V meziokenním pilíři je dobře patrný starší kvádrový pilíř z vrcholně gotického období (foto K. Kalousková, 2020).

Odkryté malby nyní čeká restaurátorský průzkum, konzervace a zabezpečení. Dalším úkolem bude jejich zařazení do kontextu dobového umění a pátrání po srovnatelných příkladech u nás i v zahraničí. Průzkumové a dokumentační práce v domě U Sixtů pokračují, lze tedy očekávat i další významná zjištění.

 

Doporučená literatura:

Ladislav Bartoš: Praha 1-Staré Město, Celetná čp. 553/I, dům U Sixtů, OPD nálezových situací ve dvorním objektu “B”, nálezová zpráva, 2018. Uloženo v dokumentačních fondech NPÚ ÚOP v Praze.

Richard Biegel: Bude hotel Ritz-Carlton na Staroměstském náměstí? Za starou Prahu: Věstník Klubu Za starou Prahu 34 (5), 2004/1, str. 4–9.

Michal Bureš / Kateřina Finková / Vojtěch Kašpar / Jitka Petříčková / Pavel Vařeka: Výzkum parcely domu U Sixtů čp. 553/I na Starém Městě pražském. Archeologické rozhledy 50, 1998, str. 603–618.

Michal Bureš / Petr Juřina / Vojtěch Kašpar / Pavel Vařeka: Madona ze Sixtova domu. Archeologický výzkum Sixtova domu na Starém Městě pražském. Dějiny a současnost 24, 2002/3, str. 55–57.

Eva Csémyová: Hotel U Sixtů: stará kauza znovu ožívá. Za starou Prahu: Věstník Klubu Za starou Prahu 43 (14), 2013/2, str. 4–10.

Kristýna Kalousková / Ladislav Bartoš: Praha 1-Staré Město, čp. 553/I, operativní průzkum a dokumentace nálezových situací v západním dvorním objektu (C), nálezová zpráva, 2019. Uloženo v dokumentačních fondech NPÚ ÚOP v Praze.

Vojtěch Kašpar / Martin Vyšohlíd: Dům U Sixtů po více než 20 letech. In: Archaia Praha z.ú. – Aktuality, publikováno 1. 5. 2020. Dostupné na <https://www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=aktuality&id=225>.

Jan J. Outrata: Čp. 553/I, Sixtův dům. Stavebně historický průzkum stropů dvorních křídel objektu. Staletá Praha 24, 2003, str. 185–199.

Václav Vladivoj Tomek: Základy starého místopisu Pražského I, Staré město Pražské. Praha 1866, str. 28.

Jan Veselý: Rekonstrukce památkových objektů. Za starou Prahu: Věstník Klubu Za starou Prahu 35 (6), 2005/3, str. 24–31, zvláště 28–30.

Jan Veselý: Zápis z členského shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 21. 3. 2015 v Národním technickém muzeu a Jednatelská zpráva za rok 2014. Za starou Prahu: Věstník Klubu Za starou Prahu 45 (16), 2015/1, str. 34–40, zvláště 35–36.

 

Ladislav Bartoš a kol.