Po Praze s unikátním průvodcem: pražské archeologické památky známé, neznámé i skryté v jediné knize

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Praze, vydává odbornou, populárně vědeckou publikaci pro širokou veřejnost Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Jde o první kolektivní dílo pražských archeologů, kteří se zabývají systematicky výzkumem české metropole, a zároveň o důležitý počin k poznání a prezentaci nepsané historie Prahy, který přehledně zpřístupňuje archeologické prameny širokému okruhu uživatelů.

Netradiční knižní průvodce je zaměřen především na historii ukrytou pod současným povrchem města a jsou v něm uveřejněny zcela nové informace o proměnách Prahy v minulosti. Reflektuje i mimořádné objevy z nedávné doby, např. předchůdce raně románské baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě, zaniklý dominikánský klášter sv. Klimenta pod areálem současného Klementina včetně reliéfu Krista v Getsemanech nalezeného na sklonku roku 2016 nebo dlouho ztracený „kostel z legend“, románskou rotundu sv. Václava, jejíž zpřístupnění v roce 2016 se stalo mimořádným počinem interinstitucionální spolupráce. Průvodce nejenže lze díky jeho příjemnému příručnímu formátu lehce nosit při procházkách Prahou, ale je možné jej směle označit za interaktivní médium: je totiž vybaven u každé památky QR kódy odkazujícími na webovou stránku informačního portálu pražské archeologie www.praha-archeologicka.cz s dalšími texty a obrázky.

Proč „průvodce“

Praha, zejména její historické centrum, skrývá pod současným povrchem unikátní doklady svého více než tisíciletého vývoje. Archeologické nálezy jsou památkami, jejichž prostřednictvím získáváme neopakovatelnou možnost poznání dávno zaniklého obrazu života, kterou nám jiné prameny poskytnout nemohou. Odhalování minulosti svého města ukryté pod současným povrchem se věnují pražští archeologové již téměř celé jedno století, především v souvislosti s rozmanitou stavební činností, jejíž intenzita odpovídá potřebám hlavního města naší země a rozvíjející se evropské metropole. Záchranný archeologický výzkum, který provází početné stavební aktivity na území celé Prahy, se stal zejména v posledních desetiletích každodenní realitou. Výsledky archeologického výzkumu Prahy jsou dnes již pevnou součástí historických pramenů k naší minulosti. Smutnou pravdou ale je, že přes nezpochybnitelný význam archeologických pramenů nejsou poznatky o nich v odpovídajícím čase a rozsahu představovány široké veřejnosti, dokonce zůstávají v řadě případů dosud nezveřejněny i pro specialisty nebo jsou v lepším případě rozptýleny v množství odborných publikací. Bez toho, aby výsledky této badatelské práce byly představeny veřejnosti, by archeologie pozbyla svého smyslu.

S tímto vědomím pro všechny zájemce o poznání minulosti Prahy připravil kolektiv odborníků z několika pražských institucí (ARÚP, NPÚ ÚOP v Praze, Muzeum hl.m. Prahy, Archaia Praha), které se dlouhodobě věnují archeologickému výzkumu hlavního města, prvního speciálního průvodce svého druhu – Průvodce pražskou archeologií. V kolektivu autorů nalezneme specialisty z řady oborů, samozřejmě předně z oblasti ar­cheologie, ale také stavební historie, geologie, dějin umění i památkové péče.

Kniha čtenáře provede po nejvýznamnějších pravěkých, středověkých i některých novověkých památkách, nálezech a archeologických nalezištích na území hlavního města. Zaměřena je zejména na oblast historického centra, dnešní Pražskou památkovou rezervaci, která je na archeologické doklady naší minulosti nejbohatší a skrývá pod svými domy či dlážděním ulic a veřejných prostranství výjimečné doklady své tisícileté historie. Ty jsou často dochovány těsně pod současným povrchem ulic a veřejných prostranství (někdy dokonce vyznačené v dlažbě). Přitom návštěvník mnohdy ani netuší, co vše se v částech Prahy, jimiž prochází, odehrálo.

Kromě míst, která se nalézají na území Pražské památkové rezervace, jsou do Průvodce zařazeny i některé kulturní památky za hranicemi historické Prahy, ať již jde o dodnes nepřehlédnutelná pražská pravěká a raně středověká hradiště, nebo příklady různých vrcholně středověkých sídel. Pravěkému osídlení a jeho dokladům byla věnována pozornost pouze okrajově, neboť zájemce o pravěké období lze odkázat na již existující kompendia. Alespoň jedním příkladem památky z období industriálního jsou připomenuty také výsledky teprve v poslední době se rozvíjejícího archeologického studia nejmladších historických etap (Řetězový most Františka I.).

Co se v něm dočtete

V úvodních krátkých kapitolách knihy může čtenář proniknout do historie tohoto oboru, v níž lze v Praze zaznamenat i výrazný odraz politického a společenského dění minulých období. Seznámí se stručně se současností moderního archeologického bádání, podstatou městské archeologie a s metodami archeologické práce v terénu i mimo něj.

Jádro knihy tvoří atraktivní, tj. viditelné autentické archeologické památky dochované v místě jejich nálezu. Stěžejní část knihy tvoří pětidílný blok věnovaný archeologickým památkám v historickém jádru Prahy, tedy v prostoru Pražské památkové rezervace. Ta zahrnuje katastrální území Hradčan, Malé Strany, Starého Města a Josefova, Nového Města a Vyšehradu. Každý z oddílů je uveden stručným přehledem historického vývoje území, v němž je kladen důraz na výpověď pramenů archeologických, a mapou s rozmístěním jednotlivých prezentovaných areálů či nálezů, jejichž medailonky oddíl zahrnuje.

Záhlaví každého ze sedmasedmdesáti medailonků lokalit obsahuje heslovitou charakteristiku, zeměpisné souřadnice a piktogramy, které rámcově vymezují jeho hlavní témata, udávají časové zařazení nálezu a případně některé další informace. Záhlaví obsahuje i zmiňovaný QR kód. Popis každé lokality je provázen sdělením o její dostupnosti a různými odkazy, včetně vybrané základní literatury. Popis archeologických památek různého charakteru doplňuje bohatá plánová a z větší části dosud nepublikovaná obrazová příloha. Z důvodu srozumitelnosti širšímu čtenářskému publiku jde nutně o zobrazení schematická, která zachycují někdy velice složité nálezové situace.

Tato část Průvodce je také proložena tematickými medailonky (I–X) zaměřenými na různé fenomény života a činnosti obyvatel historické Prahy. Formou krátkých exkurzů je předložen aktuální souhrn vědomostí k obecnějším archeologickým tématům, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého stavitelství, historického pohřbívání, řemesel či každodenního života jejich obyvatel v minulosti. Právě tyto poznatky jsou jedním z nejcennějších výsledků soustavného studia archeologických pramenů uložených v podzemí města zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Poslední část Průvodce tvoří rozmanité přílohy: přehled hlavních archeologických období a kultur, nežijících osobností pražské archeologie, rejstřík lokalit a výběr odborné literatury.

Průvodcem to nekončí

Kniha je jedním z výstupů grantového projektu „Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy“ (IIS_APP) financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury (NAKI, reg. č. DF13P01OVV014) v letech 2013–2017. Jeho hlavním cílem byla tvorba internetového portálu (www.praha-archeologicka.cz). Tento portál je určen odborné i laické veřejnosti, jak archeologické, tak i specialistům jiných vědních disciplín. Ve své části zaměřené na veřejnost bude kromě aktualit o dění v pražské archeologii a realizovaných výzkumech přinášet i podrobnější informace pro vážnější zájemce o archeologii nebo např. náměty na vycházky za turisticky atraktivními cíli, včetně konkrétního itineráře. Kniha je s portálem, který bude dále rozvíjen a doplňován, bezprostředně provázána.

Příspěvky od nás z NPÚ

Na Průvodci se podílelo sedm archeologů pražského pracoviště NPÚ pod vedením Jaroslava Podlisky a samozřejmě přední znalec pražského podzemí, bývalý vedoucí odboru archeologie Zdeněk Dragoun. Archeologové z NPÚ, kteří publikují výsledky své práce mj. ve Staleté Praze, ediční řadě Archeologické prameny k dějinám Prahy nebo na www.archeopraha.cz, se podíleli na všech oddílech knihy a kompletně pak zpracovali medailonky kapitol Malá Strana a Staré Město a Josefov. Napsali nebo se podíleli na souhrnných exkurzech o současnosti pražské archeologie v centru města, přírodních podmínkách a nerostných surovinách, o opevnění Prahy od počátků města až do novověku, pohřbívání ve středověké Praze, o zaniklé architektuře kostelů a klášterů, románských domech, cestách a veřejných prostranstvích, výrobě a zpracování kovů ve středověké Praze nebo odpadu v životě města (studny, jímky, smetiště…).

Kolektiv archeologů-památkářů představuje v knize mnohé ze svých významných archeologických akcí, jimiž si získali pozornost a uznání a zásadně přispěli k poznání minulosti Prahy: malostranská rotunda sv. Václava, dům Tychona Brahe na Pohořelci, pozůstatky Juditina mostu, dominikánský klášter sv. Klimenta, gotické sklepy ve Spálené ulici, románské domy, kaple Božího Těla a Krve na Karlově náměstí, kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech nebo Nový hrad u Kunratic s obléhacím táborem husitů v jeho předpolí.

 

Souhrnné informace

Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté

Editoři: Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska

Autorský kolektiv:  Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarina Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna  Ždárská

Rozsah: 336 str.; náklad: 2000 ks; obsah ke stažení; plakát ke stažení

Vydal: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, zastoupený územním odborným pracovištěm v Praze, Praha 2017. ISBN: 978-80-87365-97-7 (ARÚ Praha), ISBN: 978-80-7480-091-7 (NPÚ)


K zakoupení:

Knihkupectví a informační centrum Národního památkového ústavu, Na Perštýně 12, Praha 1 – Staré Město, www.npu.cz/knihkupectvi

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana; více informací viz knihovna na www.arup.cas.cz

 

Kontakt:

  • Mgr. Andrea Holasová, pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka, NPÚ, ÚOP v Praze, 234 653 120, 776 178 914, holasova.andrea@npu.cz
  • Za ARÚP: Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D., ridky@arup.cas.cz