Celková obnova zahradního schodiště zámku Troja v Praze

Zámecký areál, který je od roku 1922 v majetku státu, dnes hlavního města Prahy, byl v období socialismu nákladně rekonstruován, ale na zahradní schodiště se tehdy nedostalo prostředků. Proto mu byla zvláštní pozornost věnována nyní, v rámci pokračujících oprav zámku po povodních v roce 2002. Náročné restaurátorské práce směřovaly k obnovení původní podoby této urbanistické dominanty zámku.

  • Trojský zámek - schodiště po restaurování

    Trojský zámek - schodiště po restaurování

Areál zámku Troja je velkoryse koncipovaný komplex příměstského zámku – vily s hospodářskými budovami a zahradními stavbami v rozlehlém, plánovitě architektonicky navrženém parku. Zakladatelem a stavebníkem areálu byl hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka, stavba započala v roce 1679. Celý areál byl v letech 1976–1989 rekonstruován a předán do správy Galerie hl. m. Prahy, která jej využívá dodnes.

Schodiště se sochařskou výzdobou z let 1678 až cca 1703 od Johanna Georga a Paula Heermannových, tematicky čerpající z antické mytologie, dotváří zámecký komplex nejen v dálkových pohledech, ale je i výraznou urbanistickou a výtvarnou dominantou areálu a zároveň komunikačním prvkem, který umožňuje přímý reprezentativní přístup do hlavního sálu. Před obnovou se nacházelo v havarijním stavu. Velká část architektury i sochařské výzdoby vykazovala korozi kamene, v minulosti navíc došlo k vysprávkám z nevhodného materiálu. Lokálně byl kámen pokryt krustami, biologickými depozity a ve spodních partiích byl i zasolený. Zjištěny byly i statické poruchy na figurách. V rámci restaurátorských prací na schodišti se ukázala nutnost řešit i suterénní prostory a jejich provázání s nadzemními částmi. Práce na obnově schodiště skončily v březnu 2021.

Trojský zámek - schodiště před restaurováním Trojský zámek - schodiště po restaurování

Výsledkem prací je obnova schodiště v podobě, která by se alespoň hmotově měla blížit původnímu autorskému záměru – pouze čištění soch v minulosti nás zřejmě připravilo o historické povrchové úpravy. Náročná práce spojená s lokálním modelačním doplněním pro zamezení míst, kde by se mohla držet voda nebo vznikat namrzání, spolu s výměnou a doplněním ohrožených figur za kopie, vedla k obnově původního záměru: reprezentační nástupní schodiště zámku – v přímé pohledové ose na Hrad – vytváří monumentální „předehru“ s olympskými božstvy k následnému pohledu na bohatě zdobený strop a stěny hlavního sálu.

Po více než 30 letech tak obnovou schodiště došlo k završení celkové renovace zámku Troja, který dodnes zachovává barokní reprezentační řešení šlechtického areálu příměstské vily v italském stylu.

Za hl. m. Praha nominuje ÚOP v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování památky je nominován kolektiv restaurátorů sochařů a pracovní tým vedený ak. soch. a rest. Martinem Pokorným ve složení ak. soch. a rest. Vojtěch Adamec, ak. soch. a rest. Jiří Kačer, ak. soch. a rest. Petr Gláser, Ing. arch. Pavel Havlas a Ing. Petr Justa.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.