První vydání nového odborného časopisu Památky je věnováno jižním Čechám

Národní památkový ústav začal vydávat nový odborný recenzovaný časopis s názvem Památky. První vydání je věnováno jižním Čechám, tematicky navazuje na sborník Památky jižních Čech, který zde byl vydáván v letech 2008–2020. Cílem časopisu je představit odborné i laické veřejnosti dění v oblasti památkové péče v jednotlivých regionech České republiky a prezentovat výsledky odborné práce. Představení časopisu je spojeno s přednáškou Mgr. Jarmily Hansové a PhDr. Romana Lavičky, Ph.D. o vyšebrodských špitálech a vychází ze studie uveřejněné v novém časopise. Uskuteční se 14. listopadu 2022 v 17.00 hodin.

Časopis vychází pětkrát ročně a je určen všem zájemcům o památky, kulturní dědictví, obor památkové péče, kulturní historii, a to jak z řad odborníků, akademiků, tak z řad úředníků státní správy a samosprávy a širší poučené i laické veřejnosti.

Mgr. Jarmila Hansová a PhDr. Roman Lavička, Ph.D. představí v přednášce Historické špitály ve Vyšším Brodě a na Vyšebrodsku historickou podobu tradičních sociálních institucí stavěných v jihočeských městečkách. Věnovat se budou jejich stavební historii ale i nejdůležitějším charakteristikám a funkcím v rámci širšího společenského kontextu od středověku až po 20. století. Při svých bádáních vycházeli z ikonografických a písemných pramenů vázaných na cisterciácký klášter, městečko Vyšší Brod a vrchnostenských spisů několika panství. V závěru se autoři zaměří na osudy historických budov ve 20. století a úsilí pracovníků památkové péče o záchranu městského špitálu, který však v šedesátých letech nakonec podlehl demolici. Přednášku si mohou zájemci poslechnout 14. listopadu 2022 v 17.00 hodin v přednáškovém sále NPÚ v Českých Budějovicích na Senovážném nám. č. 6.

Z pestrého výběru článků a studií stojí za to vyzdvihnout například text s názvem Památkářským elévem na jihočeském krajském středisku konce šedesátých a počátku sedmdesátých let 20. století. Ten zachycuje rozhovor redaktora Mgr. Martina Gažiho s nedávno zesnulým Ing. Alešem Krejčů, dlouholetým památkářem a bývalým ředitelem českobudějovického Památkového ústavu a kromě jiného také držitelem Ceny za památkovou péči Ministerstva kultury. Článek, který pojednává zejména o budování počátků systému památkové péče na jihu Čech, je bohatě doplněný dobovými fotografiemi.

Z obsahu:

ČLÁNKY A STUDIE

 • Nádvoří královského paláce hradu Zvíkova před Marchettiho rekonstrukcí v osmdesátých letech 19. století
 • Špitály ve Vyšším Brodě. Historické stavby v kontextu několikasetletých dějin charity a památkové péče druhé poloviny 20. století
 • Židovský hřbitov v Kolodějích nad Lužnicí
 • Eggenberská a schwarzenberská knižní sbírka ve světle archivních pramenů a provenienčního průzkumu českokrumlovské zámecké knihovny

ZE SVĚTA PAMÁTEK

Z historie památkové péče

 • Památkářským elévem na jihočeském krajském středisku konce šedesátých a počátku sedmdesátých let 20. století

Obnovy a restaurování

 • Konzervace zříceniny Karlova Hrádku u Purkarce
 • Obnova historické budovy školy ve Vimperku
 • Pohřební kočár na židovském hřbitově v Jindřichově Hradci

Neobjevené památky

 • Mirkovice čp. 1. K osudu nejstaršího známého vesnického domu v Česku.

Prohlášené kulturní památky

 • Výběr z nově prohlášených kulturních památek nově prohlášených v letech 2019–2021

Zprávy

 • Z nejvýznamnějších oprava a restaurování na jihu Čech
 • Památky jižních Čech 2008–2020

Časopis lze zakoupit za 150,- Kč v knihovně NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích.


Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.


Kontakty:

Ing. Daniel Šnejd, ředitel

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 724 053 332, snejd.daniel@npu.cz

Mgr. Martin Gaži, redaktor

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 724 929 933, gazi.martin@npu.cz


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné a vědeckovýzkumné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. vést odborný dohled, zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat bezplatné konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek a vlastníkům objektů v plošně chráněných územích při obnovách těchto objektů a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích dále zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky, podílí se následně na jejich evidenci a provádí archeologické i jiné průzkumy. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám. V neposlední řadě vydává řadu odborných i populárně naučných publikací, vede veřejně přístupnou knihovnu, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích, pořádá naučné přednášky pro veřejnost, konference, workshopy a organizuje vzdělávací programy zaměřené na různé cílové skupiny, zejména děti a studenty. Další informace jsou k nalezení na webových stránkách www.npu.cz.

Webové stránky časopisu Památky.

Více o novém odborném časopise.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení