ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Archeologické výzkumy

Oddělení archeologie:

 • zpracovává odborná vyjádření pro vydání závazných rozhodnutí výkonných orgánů památkové péče ke stavební činnosti na kulturních památkách, památkově chráněných územích a územích s archeologickými nálezy;
 • zpracovává odborné podklady pro výkonné orgány státní památkové péče, samosprávy, odborné organizace a pro zpracování územně plánovací dokumentaci všech stupňů;
 • účastní se kontrolních dnů a konzultací při provádění stavební činnosti na archeologických nemovitých památkách a územích s archeologickými nálezy;
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům kulturních památek a stavebníkům provádějícím stavební či jinou činnost na archeologických lokalitách;
 • zpracovává návrhy na prohlášení nových archeologických nemovitých památek; řeší problémy ochrany, rehabilitace a prezentace stávajících archeologických nemovitých památek
 • koordinuje ochranu, záchranu a prezentaci archeologických nalezišť vysoké kulturně-historické hodnoty na území Jihočeského kraje
 • provádí pravidelný monitoring zapsaných archeologických památek
 • provádí přednáškovou a publikační činnost o realizovaných archeologických výzkumech a archeologické památkové péči;
 • realizuje záchranné archeologické výzkumy na objektech ve správě NPÚ a investiční výzkumy na území Jihočeského kraje; zpracovává nálezové zprávy a odborně vyhodnocuje poznatky získané při těchto výzkumech
 • provádí odborné zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů uložených v NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích
 • organizačně a administrativně zajišťuje rozdělování prostředků z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů
 • zastupuje NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích na zasedání Jihočeské archeologické komise.
 • Informace o povinnostech stavebníka: www.arup.cas.cz/?cat=442

Personální obsazení:

 • Mgr. Jiří Havlice, vedoucí oddělení, e-mail: havlice.jiri@npu.cz, tel. +420 724 965 362
 • Mgr. Jan Machula, archeolog, e-mail: machula.jan@npu.cz, tel. +420 778 526 203
 • Bc. Ivana Lesáková, administrativní pracovník a dokumentátor, e-mail: lesakova.ivana@npu.cz, tel. +420 387 312 140
 • Mgr. Hana Mašková, archeolog, e-mail: maskova.hana@npu.cz,  tel. +420 387 312 140