ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích

Památková rada je vrcholným odborným poradním orgánem ředitele NPÚ, územního doborného pracoviště v Českých Budějovicích. Ustanovena byla dne 17. 12. 2013. Vyjadřuje se k významným akcím obnovy, konzervace a restaurování památek, k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

Členy Památkové rady písemně jmenuje a odvolává ředitel NPÚ ÚOP ČB, a to z řad odborníků památkové péče a příbuzných disciplín souvisejících s péčí o kulturní dědictví.

Jmenný seznam členů Památkové rady dle abecedy:

 • Ing. Jiří Bláha, Ph.D.
 • Mgr. Martin Gaži (tajemník)
 • Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa
 • Ing. Lubor Gregora
 • PhDr. Pavel Hájek
 • Pavel Jerie
 • Ing. Aleš Krejčů
 • Ing. arch. Jaromír Kročák
 • PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
 • Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
 • Ing. arch. Naděžda Pálková
 • Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • Ing. arch. Ondřej Šefců
 • Ing. Danuše Thimová
 • Ing. Jan Žižka

statut památkové rady

I. Zřízení a účel Památkové rady

 1. Památková rada Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích je zřízena na základě článku II odstavce 6 Statutu Národního památkového ústavu účinného od 1. ledna 2013 a dle článku XIV odstavce 1 Hlavního organizačního řádu Národního památkového ústavu z 28. února 2013.

II. Úkoly Památkové rady

 1. Památková rada je vrcholným odborným poradním orgánem ředitele Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích (dále NPÚ ÚOP ČB) pro posuzování zvlášť složitých odborných otázek státní památkové péče na území vymezeném působností NPÚ ÚOP ČB.
 2. Témata jednání Památkové rady navrhuje ředitel NPÚ ÚOP ČB, anebo alespoň třetina členů Památkové rady.
 3. Památková rada či její jednotliví členové mohou předkládat řediteli NPÚ ÚOP ČB iniciativní návrhy témat k projednání.

III. Složení Památkové rady

 1. Členy Památkové rady písemně jmenuje a odvolává ředitel NPÚ ÚOP ČB, a to z řad odborníků památkové péče a příbuzných disciplín souvisejících s péčí o kulturní dědictví.
 2. Ředitel NPÚ ÚOP ČB není členem Památkové rady, zpravidla se ale jejího jednání účastní.
 3. Podle potřeby a povahy projednávaných témat může ředitel k jednání Památkové rady přizvat mimo její členy další experty nebo pracovníky NPÚ. Tito přizvaní účastníci jednání nemají právo hlasování.
 4. Jednoho ze členů Památkové rady ředitel NPÚ ÚOP ČB písemně jmenuje tajemníkem Památkové rady.

IV. Práva a povinnosti členů Památkové rady

 1. Přijetím členství v Památkové radě se člen zavazuje, že bude navštěvovat její zasedání a že při plnění jejích úkolů bezplatně využije svých vědomostí a zkušeností.
 2. Nemůže-li se člen Památkové rady zúčastnit jejího zasedání, oznámí to předem tajemníkovi Památkové rady.
 3. Při jednání Památkové rady jednotliví členové prezentují svůj odborný názor, nevyjadřují se jménem institucí, v nichž případně působí.
 4. Funkce člena Památkové rady je čestná a nelze ji delegovat na jinou osobu.
 5. Člen Památkové rady se může své funkce písemně vzdát, rezignaci adresuje řediteli NPÚ ÚOP ČB.

V. Jednání Památkové rady

 1. Zasedání Památkové rady se konají dle potřeby, minimálně 1 x ročně. Některá jednání lze uspořádat jako výjezdní, spojené s místním šetřením v místě projednávané kauzy.
 2. Jednání Památkové rady organizačně připravuje a zajišťuje tajemník Památkové rady.
 3. Tajemník na základě návrhů ředitele NPÚ ÚOP ČB či nadpoloviční většiny členů Památkové rady sestavuje program zasedání. Zabezpečuje pozvání členů Památkové rady a vypracovává zápis z jednání. Před archivací je zápis z jednání e-mailově rozeslán všem členům rady k připomínkám. Po jejich zapracování je zápis archivován ve spisovně NPÚ ÚOP ČB.
 4. Jednání Památkové rady je neveřejné, ředitel NPÚ ÚOP ČB či jím pověřený člen Památkové rady ale může k jednání přizvat další osoby, jichž se jednání v daném bodě bezprostředně týká. Tyto osoby se nemohou účastnit hlasování.
 5. Neshodne-li se Památková rada jednomyslně na řešení problému, platí závěr, k němuž dospěla většina všech jejích členů hlasováním. Započítávána jsou přitom i před jednáním doručená stanoviska nepřítomných členů. V zápisu je nutno jmenovitě zaznamenat rozdílné názory na danou věc.
 6. Jednání Památkové rady je možno ve výjimečných případech uskutečnit i korespondenčně
 7. (e-mailovou formou). Organizaci diskuse a její archivaci zajišťuje tajemník.
 8. V případě projednávání bodu programu, v němž je některý ze členů Památkové rady věcně nebo osobně podjatý, musí daný účastník jednání tuto skutečnost předem oznámit řediteli NPÚ ÚOP ČB nebo tajemníkovi Památkové rady. Z projednávání příslušného bodu programu a hlasování o něm bude vyloučen.

V Českých Budějovicích 17. 12. 2013  

Komise pro posuzování žádostí o finanční podporu péče o kulturní památky v územní působnosti npú, ÚOP v Českých Budějovicích

 Komise odborně hodnotí a doporučuje návrhy dotací zejména z Havarijního programu Ministerstva kultury, Programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny Ministerstva kultury a podle potřeby i z dalších státních a krajských dotačních programů na obnovu a prezentaci památek  v působnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

Jmenný seznam členů komise:

Předsedkyně komise:  

Ing. arch. Naděžda Pálková (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

Členové komise:            

PhDr. Milan Bureš (ORP, MěÚ Jindřichův Hradec)

Ing. Marek Ehrlich (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

Mgr. Martin Gaži (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

PhDr. Pavel Hájek (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

Ing. arch. Michaela Špinarová (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

Ing. Danuše Thimová (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

Mgr. Jaroslava Vítovcová (Jihočeský kraj)

PhDr. Martin Zeman (ORP, MěÚ Písek)

Tajemnice komise:        

Mgr. Daniela Kovářová (NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích)

jednací řád 

Článek 1

Komise je oprávněna odborně hodnotit a doporučovat návrhy dotací zejména z Havarijního programu Ministerstva kultury, Programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny Ministerstva kultury a podle potřeby i z dalších státních a krajských dotačních programů na obnovu a prezentaci památek. Navrhuje priority z hlediska jejich naléhavosti a s přihlédnutím ke struktuře hodnot památkového fondu na daném území. Z každého jednání komise je pořízen zápis, jehož součástí je prezenční listina účastníků.  

Článek 2

Komisi svolává a její jednání řídí předseda komise. Jednání komise se zpravidla účastní a hlasovacího práva užívá ředitel NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích. Tajemník komise zajišťuje shromáždění podkladů pro jednání komise a zpracování výstupu jejího jednání, včetně pořízení zápisu a předání výsledků Ministerstvu kultury.

Článek 3

Komise je usnášeníschopná při účasti nadpolovičního počtu členů komise včetně předsedy a ředitele NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích. V případě rozdílnosti názorů se rozhoduje hlasováním, každý přítomný člen komise včetně předsedy a ředitele NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích má jeden hlas.

Článek 4

Rozhodnutí ředitele č. III/2009/NPÚ ÚOP ČB z 20. 2. 2009 se tímto ruší. Změny ve složení a rozsahu činností komise mohou být prováděny pouze na základě nového rozhodnutí ředitele NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 24. ledna 2017