ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Dotační programy

Pro obnovu památkového fondu jsou zřízeny dotační programy, které pomáhají financovat opravy jak nemovitých kulturních památek, tak objektů v chráněných územích, restaurovat movité památky. Příspěvek lze čerpat i na drobné sakrální stavby ve volné krajině.

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k finančním sumám, jež žadatelé o dotace předkládají.

Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.

dotační programy

Každoročně jsou vypisována výběrová dotační řízení:

Ministerstvem kultury ČR:

  • Havarijní program
  • Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
  • Program záchrany architektonického dědictví
  • Program restaurování movitých kulturních památek
  • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
  • Podpora pro památky UNESCO
  • Dotace občanským sdružením

Podrobnosti o těchto programech včetně podmínek pro jejich poskytnutí a formuláře žádostí jsou naleznete na www.mkcr.cz

Ministerstvem zemědělství ČR:

Krajským úřadem Jihočeského kraje:

Obcemi s rozšířenou působností:

  • Informace o těchto programech získá žadatel na příslušném městském úřadě nebo na magistrátu města na odděleních památkové péče.