Materiály

kámen, dřevo, omítky, kov

Kámen

kámen, kamenné zdivo, výdusky, cihla, beton

Kámen, jako jeden z nejdéle člověkem využívaných materiálů, je ceněn pro svoji odolnost, stabilitu a také krásu. Tyto vlastnosti se odráží v širokém historickém využití kamene jako stavebního, konstrukčního, sochařského i dekoračního materiálu. Problematika kamene úzce souvisí s řadou dalších materiálů jako je umělý kámen, beton nebo pálená hlína.

Technologická laboratoř se od svého vzniku specializuje na problematiku záchrany kamenných památek, porozumění mechanismům degradace a poškozování kamene, jejich diagnostiku, oblast konzervace, restaurování a preventivní ochranu těchto památek. V rámci standardně prováděných analýz se laboratoř zaměřuje zejména na výzkum povrchových úprav kamene, historickou polychromii skulptur, průzkum zasolení a hodnocení dalších degradačních faktorů. Odborná činnost je vykonávána ve spolupráci s dalšími specialisty, zejména geology, petrology a specialisty na restaurování.

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu ke kameni tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • zhodnocení aktuálního stavu památek z kamene a souvisejících materiálů (rozsah
  a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození) in situ
  i na odebraných vzorcích
 • průzkum barevnosti
 • průzkum zasolení
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu památek
  z kamene a souvisejících materiálů
 • posouzení režimu údržby památek z kamene a souvisejících materiálů
 • dlouhodobý monitoring památek z kamene a souvisejících materiálů
 • a další

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat
a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení. 

Objednávka (pdf) ke stažení. 

Postup při odběru vzorků 

Ukázka protokolu stratigrafie povrchových úprav 

Ukázka protokolu posouzení stavu kamene a petrografie 

Ukázka protokolu celkového průzkumu

Problematika kamene byla a je řešena v rámci institucionální vědy a výzkumu v rámci úkolů:

 • Projekt NAKI II DG18P02OVV005 - Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách
  a na Moravě (2018-2022), hl. řešitel na NPÚ P. Kuneš.
 • Technologická laboratoř je zapojena do vědeckovýzkumného projektu NPÚ Mariánské, trojiční a další světecké sloupy v Čechách po celou dobu jeho řešení (2000-2020).
 • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace IP DKRVO (2012-2018) Cíl: Tematické průzkumy, hl. řešitel P. Skalický (2015-2017) dílčí cíl: Výzkum technologií a materiálů pro poznání a záchranu památkového fondu Cíl: Technologie a materiály, hl. řešitelka D. Michoinová (2012-2015)
 • MK07503233301 - Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče (2005 - 2011), Cíl: 02104. Průzkum historických materiálů a technologií, hl. řešitelky I. Kopecká (2004-2007), D. Michoinová (2008-2011)

Další témata vědy a výzkumu lze nalézt v části Věda a výzkum.

K tématu kamene lze doporučit tuto literaturu:

Další odbornou literaturu lze nalézt v části Literatura. 

Kontaktní osoba:

 

 • Ing. Petr Kuneš, Ph.D. , vedoucí odboru technologické laboratoře
  +420 257 010 320, +420 724 663 596
  kunes.petr@npu.cz

Dřevo

krovy, okna, dveře, mobiliář a další 

Dřevo je historicky velmi hojně využíváno jako stavební materiál (krovy, okna, dveře, šindel), materiál pro výbavu i výzdobu staveb (schodiště, podlahy, obklady stěn a stropů). Ze dřeva byl zhotovován mobiliář i díla umělecká.

Technologická laboratoř se zaměřuje na poznání, metody záchrany a preventivní ochrany dřeva a jeho povrchových úprav a na nezávislé posouzení stavu a poškození předmětů či konstrukcí ze dřeva, na určení příčin poškození a hledání cest poškozování zpomalit.  

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu ke dřevu tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • zhodnocení aktuálního stavu historických dřevěných objektů (rozsah a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození) in situ i na odebraných vzorcích
 • průzkum barevnosti
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu dřevěných objektů
 • posouzení režimu údržby dřevěných objektů
 • dlouhodobý monitoring dřevěných objektů
 • a další

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat
a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení.

Objednávka (pdf) ke stažení. 

Postup při odběru vzorků.

Ukázka protokolu stratigrafické analýzy.

Vedle odborného technologického servisu jsou historické konstrukce a předměty ze dřeva dlouhodobě zkoumány v rámci vědeckovýzkumné činnosti. Téma dřeva se týká: Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: technologie a materiály, hl.řešitelka D. Michoinová.

Další témata vědy a výzkumu lze nalézt v části Věda a výzkum.

K tématu dřeva lze doporučit tuto literaturu:

Další odbornou literaturu lze nalézt v části Literatura.

 

Kontaktní osoba:

Omítky

omítky, sgrafita, štuky, malty

V rozsahu dochování historických omítek, sgrafit, ale i štukové výzdoby z malt patří Česká republika k unikátům. Technologická laboratoř se věnuje výzkumu jejich vlastností, složení, postupů a materiálů jejich ochrany systematicky od 90. let minulého století. Téma se
neomezuje jen na takto vymezené materiály, ale i na vlivy nejvíce je ohrožující, kterými jsou zejména nadměrné zatížení zdiva vlhkostí a zasolením, na příčiny tohoto stavu, na poznávání
a hodnocení metod sanace vlhkosti a zasolení.

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu k omítkám a maltám tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • určení materiálového složení (druh, technologie zhotovení, složení omítky
 • zhodnocení aktuálního stavu historické omítky (rozsah a typ poškození, určení příčiny
  a mechanismu poškození) in situ i na odebraných vzorcích
 • průzkum barevnosti
 • průzkum zasolení
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu historických omítek
 • posouzení režimu údržby historických omítek
 • dlouhodobý monitoring historických omítek
 • a další

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení. 

Objednávka (pdf) ke stažení. 

Postup při odběru vzorků. 

Ukázka protokolu složení a zasolení omítek. 

Ukázka protokolu zasolení zdiva. 

Téma historických malt a omítek je zkoumáno v rámci aplikované vědeckovýzkumné činnosti, která má v technologické laboratoři dlouhou tradici. Výzkum i praktické odborné znalosti jsou směřovány především do praxe obnovy stavebních památek, přínosy lze nacházet i v oblasti metodické, vědeckovýzkumné, publikační a popularizační.

Přehled hlavních řešených  úkolů na téma omítek a malt zahrnuje:

 • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: Technologie a materiály, hl. řešitelka D. Michoinová
 • NAKI II DG18P02OVV005 - Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (2018-2022), hl. řešitel na NPÚ P. Kuneš
 • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace IP DKRVO (2012-2018) Cíl: Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu/Památkově technologické edukační a popularizační projekty, hl. řešitelka D. Michoinová (2018), Cíl: Tematické průzkumy, hl. řešitel P. Skalický (2015-2017) dílčí cíl: Výzkum technologií a materiálů pro poznání a záchranu památkového fondu, Cíl: Technologie a materiály, hl. řešitelka D. Michoinová (2012-2015)
 • MK07503233301 - Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče (2005 - 2011),

  Cíl: 02104. Průzkum historických materiálů a technologií, hl. řešitelky I. Kopecká (2004-2007), D. Michoinová (2008-2011).

Jako velmi důležitou formu přenosu výsledků vědecké činnosti do praxe vnímá technologická laboratoř popularizaci záchrany historických omítek, sgrafit, ale i štukové výzdoby, kterou se snaží od roku 2010 realizovat prostřednictvím  popularizační projektu (Ne)tušené souvislosti.

Další témata vědy a výzkumu lze nalézt v části Věda a výzkum.

K tématu malt a omítek lze doporučit tuto literaturu:

Další odbornou literaturu lze nalézt v části Literatura.

 

Kontaktní osoba:

Kov

mříže, kování, zábradlí, oplocení a další

Kov se na historických stavbách objevuje již v rámci stavby o jejího okolí, např. jako součást oken, dveří, mříží, zábradlí, oplocení, u modernějších historických staveb pak i třeba schodišť, zasklení fasád, sloupů a podobně. Kov se dále široce uplatňuje pro uměleckou a umělecko-řemeslnou výzdobu (sochy, fontány, zábradlí, kříže, lustry, zbroje, hodiny a podobně).

Technologická laboratoř se zaměřuje na záchranu a preventivní protikorozní ochranu kovových artefaktů, protože zachování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků z kovu slouží jako doklad o vývoji technologických, uměleckých a řemeslných postupů a materiálové skladbě nejen samotných prvků, ale také dochovaných povrchových úprav.

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu k památkám z kovu tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • určení materiálového složení (druh, původ, stáří, technologie zhotovení, struktura kovu či slitiny)
 • posouzení stavu památky z kovu
 • zhodnocení aktuálního stavu památky z kovu (rozsah a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození)
 • charakterizace povrchových vrstev a korozních produktů
 • průzkum barevnosti a dalších povrchových úprav kovu (zjištění složení pozlacování a dalších povrchových vrstev)
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování (zejména způsobu čištění, protikorozní ochrana, závěrečné povrchové úpravy povrchu - nátěry)
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu kovových materiálů
 • konzultace stávající povrchové úpravy
 • konzultace volby nového nátěrového systému a protikorozních opatření
 • návrh a posouzení režimu údržby památek z kovu
 • dlouhodobý monitoring kovových památek
 • a další

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení. 

Objednávka (pdf) ke stažení. 

Postup při odběru vzorků  

Ukázka protokolu stratigrafické analýzy 

Vedle odborného technologického servisu jsou v technologické laboratoři historické předměty a konstrukce z kovů zkoumány v rámci vědeckovýzkumné činnosti NPÚ. Téma kovu se týká Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: technologie a materiály hl řešitelka D. Michoinová.

Další témata vědy a výzkumu lze nalézt v části Věda a výzkum.

K tématu kovu lze doporučit tuto literaturu:

 • BÖHM, František a Heřman KOTRBA. Pozlacovačské materiály: učební text pro střední odborná učiliště - obor pozlacovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. ISBN (brož.).

 • BÖHM, František a Heřman KOTRBA. Josef ROSA. Pozlacování I : Technologie pozlacování pro 1. roč. : Učební text pro SOU - obor pozlačovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1984. ISBN

 • LOSOS, Ludvík a LUX, Václav.. Pozlacování II : Učební text pro SOU - obor pozlačovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. ISBN (brož.).
 • LOSOS, Ludvík a LUX, Václav.. Pozlacování III : Učební text pro SOU - obor pozlačovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. ISBN (brož.).
 • BENEŠOVÁ, Jaroslava. Konzervování a restaurování kovů: ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. V Brně: Technické muzeum, 2011. ISBN 978-80-86413-70-9.
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3062-3.
 • Povrchové úpravy železných kovů. V Brně: Technické muzeum - Metodické centrum konzervace, 2012. ISBN 978-80-86413-94-5. Sborníky konferencí.
 • BÁRTA, Patrick. Čištění kovů. Brno: Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2016]. ISBN 978-80-87896-37-2. Kolektivní monografie.
 • Výzdobné techniky kovů I. Brno: Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2014]. ISBN 978-80-87896-10-5. Kolektivní monografie
 • Výzdobné techniky kovů II. Brno: Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2015]. ISBN 978-80-87896-22-8. Kolektivní monografie.

Další odbornou literaturu lze nalézt v části Literatura.

 

Kontaktní osoba:

Keramika a sklo

Keramická výroba patří mezi nejstarší řemesla a keramika je nejstarším kompozitním materiálem, který člověk záměrně vytvořil. 

Její vývoj je vodítkem pro archeologii, historii i předmětem specifikujícím předhistorická období. Od nejstarších nádobek na uchování potravin a vody, přes výrobu cihel v Uru lze sledovat vývoj civilizace na základě keramických nálezů. Keramika je obrazem doby a vývoj od jednoduchých, tzv. měkkých střepů přes tvrdší hrnčířinu a kameninu až k objevu evropského porcelánu znamená vždy posun v civilizační rovině.

Naproti tomu první sklovité výrobky (korálky, figurky) tzv. fajánsové předměty jsou mladší a vznikly pravděpodobně až v 5. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii či Egyptě. S postupem času došlo i díky objevu tvarování pomocí sklářské píšťaly k rozšíření a větší výrobě předmětů ze skla různých tvarů a barev s nejrůznějším zdobením (např. užitné předměty jako vázy, mísy, nápojové sklo, skleněná výplň oken, vitráže, mozaiky, šperky, atd.). Z luxusního a nedostupného materiálu (např. gotické vitráže a vitraje v sakrální chrámové architektuře vznikající na objednávku patrona chrámu nebo luxusní nápojové číše, poháry a další užitné předměty vyráběné z benátského skla od pol. 15. st. a imitovaného benátského skla tzv. façon-de-Venise od konce 16. st.) se časem stal běžně dostupný a dnes nacházíme sklo nejen jako často využívaný moderní stavební materiál v architektuře (okna, celé fasády, obklady, dlažby, schodiště), ale i jako materiál umělecko-řemeslné výzdoby interiérů (lustry, sochy, zrcadla, apod.).  

 

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu k památkám z keramiky a skla tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • určení materiálového složení (druh, původ, stáří, technologie zhotovení, struktura )
 • posouzení stavu památky z keramiky a skla
 • zhodnocení aktuálního stavu památky z keramiky a skla (rozsah a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození)
 • charakterizace povrchových vrstev
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu materiálů z keramiky a skla

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení. 

Objednávka (pdf) ke stažení. 

Ukázka protokolu 

Vedle odborného technologického servisu je problematika keramiky zkoumána v rámci vědeckovýzkumné činnosti, v úkolu: Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: technologie a materiály, hl. řešitelka D. Michoinová.

Další témata vědy a výzkumu lze nalézt v části Věda a výzkum.

K tématu keramiky a skla lze doporučit tuto literaturu:

Hanykýř V, Kutzendörfer J. Technologie keramiky. Vyd. 2., v Silikátovém svazu 1. ed. Praha: Silikátový svaz; 2008. ISBN 978-80-86821-48-1.

Hanzlíček T.:  Technologie a materiály pro SOŠ a SOU „Keramik“, Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda servis, Praha 2001. ISBN 80-863-20-05-7.

Buys S, Oakley V. The conservation and restoration of ceramics. 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1993. ISBN 0750609575.

Weiss G. Keramika: umění z hlíny; kulturní dějiny a keramické techniky. 1. vyd. ed. Praha: Grada; 2007. ISBN 978-80-247-1954-2.

Herainová M. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. 1. vyd. ed. Praha: Silikátový svaz; 2002. ISBN 80-903113-1-8.

Henderson J. The science and archaeology of materials: an investigation of inorganic materials. London;New York;: Routledge; 2000. ISBN 0415199336.

Hlaváč J. Základy technologie silikátů. 1. vyd. ed. Praha: Nakladatelství techn. lit; 1981.

Davison S. Conservation and restoration of glass. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2003. ISBN 750643412.

Drahotová O, Kirsch R. Uměleckoprůmyslové museum (Praha Č, Česká sklářská společnost, Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky. Historie sklářské výroby v českých zemích I.-II./2 díl. Vyd. 1. ed. Praha: Academia; 2003. ISBN 80-200-1104-8.

English Heritage. Practical building conservation: Glass and glazing. Farnham: Ashgate; 2011. ISBN 0754645576.

Kontaktní osoba: