Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot / Plattenbausiedlungen – Revitalisierung vs. Bewahrung der Werte

Cílem projektu je realizace odborných konferencí na téma problematiky panelových sídlišť. Prostřednictvím realizace odborných konferencí (v Brně, JMK a v Kremži, NÖ) a souvisejících exkurzí, dojde k výměně zkušeností v identifikaci architektonických, urbanistických, krajinářských a památkových hodnot panelových sídlišť, možnostech jejich ochrany a revitalizace. Projekt počítá pro aktivity se simultánním tlumočením.

  • operační program:  INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, Fond malých projektů
  • typ projektu: malý projekt typu A
  • doba trvání projektu: 1. 11. 2018 – 30. 9. 2019
  • stav projektu: realizace
  • celkové zdroje na realizaci projektu: 14 616,80 EUR, z toho dotace ze strukturálních fondů EU (EFRR) 85 %: 12 424,28 EUR a zbývajících 15%: 2 192,52 EUR, což je tvořeno ze dvou zdrojů, kde finanční příspěvek projektového partnera je ve výši 550,00 EUR a vlastní zdroje příjemce (NPÚ) ve zbývající výši 1 642,52 EUR
  • vedoucí partner: Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury (MCMA) při NPÚ ÚOP v Brně
  • partner projektu: Universität für Weiterbildung - Donau-Universität Krems

Z příspěvků, které v průběhu odborných konferencí zazní, bude vydán dvojjazyčný sborník recenzovaný členy vědecké rady konference. Anotace příspěvků budou rovněž zveřejněny na webových stránkách NPÚ i University v Kremži. V Rakousku budou hodnoty panelových sídlišť v ČR prezentovány také v podobě panelové výstavy adjustované v prostorách Dunajské univerzity v Kremži.

 

 

 

 

Cílovou skupinou je odborná veřejnost (zástupci samospráv, architekti, urbanisté a památkáři) i studenti vysokých škol.

Výměna zkušeností o možnostech ochrany a revitalizace sídlišť a jejich zelené infrastruktury na úrovni expertů (památkářů, architektů, představitelů místních samospráv, akademických pracovníků) i studentů bude jedním z dopadů této přeshraniční spolupráce. Výše uvedené výstupy společných aktivit žadatele a partnera budou v tištěné podobě volně dostupné v knihovnách. V elektronické podobě bude obsah zpřístupněn na webových stránkách obou nositelů projektu.

Předpokládáme, že výměna zkušeností povede ke zvýšení povědomí o této problematice mezi zástupci cílových skupin a návazně také ke zlepšení stavu sídlišť a života v nich na obou stranách hranice. Metodicky budou výstupy využitelné také v širším než programem vymezeném území.

Podrobnější informace lze najít na webových stránkách NPÚ ÚOP v Brně – Konference Panelová sídliště.

Publikace Panelová sídliště ke stažení

Kontaktní osoba:

  • Ing. Petr Svoboda, NPÚ ÚOP v Brně, vedoucí MCMA, tel: +420 724 016 567, svoboda.petr@npu.cz