Stanovisko k zamýšlené výstavbě Šantovka Tower v Olomouci

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci využívá svého práva a naplňuje své osvětové povinnosti vůči veřejnosti.

NPÚ ÚOP v Olomouci sděluje, že zaslalo dne 22. června 2016 Krajskému úřadu v Olomouci podnět k přezkumu závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce, kterým se z hlediska památkové péče připouští výstavba Šantovka Tower.

Důvodem pro podání podnětu byly vážné pochybnosti o tom, zda přijaté závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce je zákonné, a to z důvodu možné kolize s více ustanoveními správního řádu a zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Podrobnější argumentaci s ohledem na obsah spisu a neveřejnost správního řízení nelze v plném znění publikovat.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

tz-santovka-tower.doc
DOC (133,00 KB)