ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Reakce na jednostranný článek Jindřichohradeckého deníku týkající se opravy kapličky v Dolních Němčicích

Dne 7. 6. 2019 vyšel v Jindřichohradeckém deníku článek s názvem „Památkáři zmařili opravu kapličky“ redaktorky Jany Formánkové. Tento článek obsahuje nepravdivá skutková tvrzení dotýkající se jména a dobré pověsti Národního památkového ústavu, dle nichž měl být Národní památkový ústav (NPÚ) zodpovědný za nepřidělení dotace na opravu kaple v místní části Dolní Němčice.

Následný negativní postoj veřejnosti, obracející se v reakci na zmiňovaný článek, signalizuje e-mailová stížnost, kterou obdržel NPÚ  o tři dny později. Text redaktorky Jany Formánkové pracuje s kusými informacemi a zcela je dezinterpretuje. Autorka odvedla zcela neprofesionální práci, především v tom, že si informace, které konstatovala jako nepochybné, řádně neověřila. Níže uvádíme celý průběh kauzy a zároveň požadujeme po vydavateli článku, Jindřichohradeckém deníku, otištění zkrácené odpovědi.

  1. NPÚ se účastnil dne 7. 3. 2019 památkové komise za účelem přerozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, který v tomto případě administruje město Dačice. Pracovníci NPÚ upozorňovali v rámci této komise na fakt, že obnova dané kaple sice byla doporučená k zařazení do daného programu, nejsou však k dispozici základní zákonné náležitosti, zejména Městského úřadu Dačice, odboru kultury a cestovního ruchu, jakožto věcně a místně příslušného orgánu státní památkové péče. Žádost o písemné vyjádření NPÚ, které je povinným podkladem pro vydání závazného stanoviska, byla na NPÚ v Českých Budějovicích doručena s pouze týdenním předstihem (28. 2. 2019), přestože dle zákona lhůta pro jeho vypracování činí 20 dnů ode dne doručení žádosti.
  2. Dne 18. 3. 2019 NPÚ vydal písemné vyjádření, které vyhodnotilo žádost tak, že u pouze části navrhovaných prací konstatovalo nesoulad se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot dané památky a část prací zhodnotilo jako podmíněně přípustné. V závěru vyjádření byla, nad rámec vyhodnocení žádosti, uvedena NEZÁVAZNÁ DOPORUČENÍ odborné organizace státní památkové péče. Mimo jiné bylo doporučeno provedení hydrogeologického průzkumu a průzkumu vlhkostních poměrů, a to za účelem řádné předprojektové přípravy. Geologický průzkum se nenachází ani mezi podmínkami, ani mezi doporučeními tohoto vyjádření, přesto uveřejněný text tvrdí, že „… pracoviště Národního památkového ústavu v Budějovicích … podle dalších slov místostarosty zaslalo namísto povolení opravy nečekaný požadavek na doplnění stavebních podkladů o geologický a hydrogeologický průzkum okolí sakrální stavby.“
  3. V článku je dále uvedeno: „Město se proti jejich rozhodnutí odvolalo na Jihočeský kraj“ a že „Ten následně potvrdil, že budějovičtí památkáři skutečně vznesli nadměrné požadavky na pouhou obnovu návesní kaple o velikosti 6 krát 8 metrů.“ Jedná se opět o nepravdivá skutková tvrzení, jelikož odvolatel (Město Dačice) podal odvolání nikoliv proti písemnému vyjádření NPÚ, nýbrž proti usnesení o přerušení řízení (vydanému Městským úřadem Dačice, Odborem kultury a cestovního ruchu). Dále ačkoli odvolatel (město Dačice) zpochybnil relevantnost podmínek uvedených v písemném vyjádření NPÚ, Krajský úřad Jihočeského kraje se touto námitkou vůbec nezabýval.

Z výše uvedeného vyplývá, že NPÚ nelze v žádném případě obviňovat ze zmařené dotace. NPÚ nevznesl žádný nečekaný požadavek, ale postupoval v intencích, které mu ukládá zákon. Na základě podané žádosti vydal v zákonem stanovené lhůtě odborné vyjádření a ve výrokové části postupoval se zjevnou snahou umožnit realizaci alespoň části zamýšlených prací. Zpochybnění některých navrhovaných úprav mělo své odborné opodstatnění.

Zodpovědný přístup k obnově památek vede nejen k dlouhodobému uchování kulturního dědictví ale i ke smysluplnému nakládání s veřejnými prostředky. Předprojektová příprava, zejména stavebně technické průzkumy, které se zaměřují na příčiny poruch stavby, by neměla být podceňována. Mohlo by se totiž jednoduše stát, že provedené opravy by bylo nutné v brzké době provádět znovu.


Článek vydaný v Jindřichohradeckém deníku ze 7. 6. 2019 je možné si přečíst zde.

Zkrácená odpověď NPÚ, kterou má Jindřichohradecký deník ze zákona povinnost otisknout, je k nahlédnutí zde.