Památky a příroda Karlovarska a záchrana hradu Hartenberg – dvě realizace nominované do celostátního kola na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

Na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii prezentace hodnot nominovala odborná komise územního odborného pracoviště NPÚ v Lokti regionální internetovou topografickou encyklopedii Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska, jejímž autorem je pan Jaroslav Vyčichlo.

Ojedinělý internetový projekt založený v roce 2009 z iniciativy jednotlivce prezentuje dostupnou formou kulturní a přírodní dědictví Karlovarského kraje. Díky použití moderní technologie je tato encyklopedie živým, průběžně aktualizovaným celkem. Přestože autor není profesionální pracovník památkové péče, je úroveň informací v encyklopedii obsažených vysoká a vychází z ověřených zdrojů. Forma sdělení oslovuje širokou veřejnost a za více než šest let fungování se staly webové stránky vyhledávaným zdrojem informací a aktualit. Soustavnou činností podněcuje zájem veřejnosti o kulturní dědictví a podílí se na popularizaci památkové péče. 

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/

Druhým uchazečem o ocenění Národního památkového ústavu v kategorii záchrana a obnova památky je pan Bedřich Loos a Občanské sdružení Hartenberg, o. s., za záchranu hradu Hartenberg v Hřebenech (rejstř. č. ÚSKP 36028/4-696)

Záchrany vypáleného, zpustlého a částečně zříceného hradu Hartenberg se na konci 20. století ujímá pan Bedřich Loos a začíná s jeho postupnou obnovou. Při ní úzce spolupracuje se zástupci státní památkové péče. Průběžně dochází k aktualizaci stavebně historického a archeologického průzkumu objektu. Vzhledem k rozsahu škod byl zvolen koncept postupné stabilizace a obnovy s využitím místních zdrojů a stavební práce jsou prováděny v maximální možné míře tradičními postupy a technologiemi. Od roku 2000 zde probíhají ve spolupráci s INEX – SDA mezinárodní dobrovolnické kempy za účasti široké veřejnosti. Mezi dobrovolníky nechyběli kromě téměř všech evropských zemí studenti z Austrálie, Mexika, Brazílie, Spojených států, Kanady a také z několika asijských zemí. Hrad se tak stal jednou z velmi vyhledávaných a oblíbených základen studentského dobrovolnictví v Evropě. V průběhu obnovy vznikla na hradě stavební huť, která byla postupně budována praktickým zaučením sociálně vyloučených, dlouhodobě nezaměstnaných, či jinak znevýhodněných lidí. Hrad se rovněž stal zázemím pro realizaci řady enviromentálních a vzdělávacích programů a místem konání množství kulturních akcí, jež ročně přilákají tisíce návštěvníků. Stavební huť obnovuje i okolí hradu a další historicky hodnotné stavby v obci, jichž se pan Loos ujal. Získané zkušenosti a dovednosti historických stavebních postupů aplikuje také na dalších objektech v kraji. Záchrana hradu Hartenberg je dlouhodobě zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví a poskytnuté finanční prostředky jsou příkladně investovány.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos třetím rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků vybrala z řady akcí dokončených v roce 2015 v Karlovarském kraji dvě nejzajímavější, a jako vítěze krajského kola je nominovala do celostátního kola ceny NPÚ. Komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ vybraly ke konci dubna 2016  krajské vítěze a nominovaly je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky).

Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. S výsledky hodnocení se veřejnost seznámí v září letošního roku při slavnostním vyhlášení Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro  ve středu  21. září 2016.

Své favority však letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Obě nominace za Karlovarský kraj i jejich „soupeře“ z ostatních krajů proto  v následujících měsících blíže představíme.

Fotografie ke stažení