Prezentace a obnova tzv. podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice

Sousedský spolek Merboltice – jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá v pořádání odborných a popularizačních akcí na podporu pozitivního vztahu veřejnosti k problematice péče o památkový fond a vzkříšení tradičních řemesel.

Součástí činnosti spolku na obnově kulturních hodnot je i rehabilitace sousedské vesnické vzájemnosti, která v severozápadním pohraničí po roce 1945 zanikla. Mezi akce pořádané v roce 2014 tak spolek zařadil nejen každoroční Den podstávkových domů s výstavou Podstávkový dům v údolí Ploučnice nebo masopust, ale např. i úpravu veřejného prostoru vesnice (viz akce Kosení aleje). Díky úspěšné finanční sbírce podpořené z iniciativy Sousedského spolku Česko-německým fondem budoucnosti byl v srpnu 2014 osazen na obnovenou zvonici střední zvon sv. Josef a hlavní zvon sv. Matka Boží. Spolek mimo to pořádá filmové a hudební festivaly, tradiční masopust i dětský den a do místní knihovny zajišťuje nákup odborné literatury, která se mimo jiné věnuje historii i problematice obnovy podstávkových domů. 

V roce 2014 tak spolek uspořádal nejen každoroční Den podstávkových domů s výstavou Podstávkový dům v údolí Ploučnice, ale zorganizoval i úpravu veřejného prostoru (akce Kosení aleje). Díky úspěšné finanční sbírce podpořené Česko-německým fondem budoucnosti byly v srpnu loňského roku osazeny na obnovenou zvonici dva zvony. Spolek rovněž pořádá filmové a hudební festivaly, tradiční masopust nebo dětský den a do místní knihovny zajišťuje nákup odborné literatury, která se mimo jiné věnuje historii i obnově podstávkových domů. Mezi členy spolku jsou soukromí majitelé památkově chráněných podstávkových domů ve vesnické památkové zóně Merboltice, kteří tak zároveň názorně ukazují dalším vlastníkům, jak tyto objekty udržovat, citlivě opravovat, ale zejména obývat.

Mezi členy spolku jsou soukromí majitelé památkově chráněných podstávkových domů ve vesnické památkové zóně Merboltice, kteří zároveň názorně ukazují dalším vlastníkům, jak tyto objekty udržovat, opravovat, ale zejména obývat.

Vesnice se rozkládá asi čtyři kilometry podél vodoteče Merboltického potoka, který je levobřežním přítokem řeky Ploučnice. Jde o vrcholně středověkou emfyteuticky založenou údolní lánovou ves s charakteristickou sídelní strukturou se selskými usedlostmi situovanými po stranách nad potoční nivou v přibližných rozestupech 5o až 100 metrů, na které navazují pásové plužiny lánového systému. Jasně definované logické centrum obci v současnosti chybí, v minulosti leželo v místě bývalého kostela, stávající zvonice, fary a školy. Základním místním stavebním typem je kvalitně tesařsky zpracovaný podstávkový dům s roubeným patrem. Nejčastěji jde o dům chlévního nebo komoro-chlévního typu trojdílné dispozice s komorami v patře, který pochází z 2. poloviny 18. až z 1. poloviny 19. století. Vstupní síň i chlévová část domu jsou zděné z kamene a omítané vápnem, roubená světnice i patro jsou dřevohlinité z otesaných trámů a hliněné mazaniny vyplňující spáry. Podstávky nesoucí patro obíhají světnici. Postupem času bylo dožívající roubení nahrazováno zdivem, mnoho světnic je tedy již plně přezděných a vyzděna bývají někdy i patra.

Činnost spolku byla ohodnocena Cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2014 v kategorii prezentace hodnot.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.