Obnova glorietu v Růžové zahradě zámku v Děčíně

Gloriet je ojedinělou stavbou úzce slučující kamenosochařské, kamenické a zděné prvky, které společně vytvářejí spíše umělecký objekt než pouhou stavbu. Vinou nezvládnuté opravy z přelomu tisíciletí byl výrazně zavlhčen a zasolen. Jeho obnova znamenala návrat k náročné podobě objektu se všemi jejími náležitostmi. Byl rehabilitován nejen jeho estetický vzhled, ale i konstrukční a materiálová skladba.

  • Cena veřejnosti Památky děkují: Gloriet v růžové zahradě děčínského zámku

    Cena veřejnosti Památky děkují: Gloriet v růžové zahradě děčínského zámku

Glorietem, raně barokní dvoupatrovou nezastřešenou stavbou se sochami, lvy a erby, Růžová zahrada vrcholí. Stěny glorietu prolamují otevřené arkády. Autorem jeho sochařské výzdoby je A. F. Kitzinger.

Po poslední opravě gloriet vykazoval řadu nedostatků. Byl opatřen historicky nesprávnou cementovou omítkou, fasády byly nečleněné, natřené výrazným bílým nátěrem. Cihelné zdivo se vlivem neprodyšně uzavřenému povrchu a následného přemrzání masivně rozpadalo. Gloriet dospěl do havarijního stavu, bylo nutné přistoupit ke statickému zajištění, obnově všech povrchů a restaurování kamenné výzdoby.

Celkový pohled před obnovou Celkový pohled po obnově

Díky tomu, že vlastník, město Děčín, chápal umělecko-historickou kvalitu glorietu a byl ochotný se na jeho obnově zásadně finančně podílet, mohlo dojít v letech 2020–2021 k jeho celkové renovaci. Po odstranění degradovaných a cementových omítek byly aplikovány odsolovací zábaly z hlinitého písku a vápenného hydrátu a došlo k přezdění poškozeného zdiva. Povrch glorietu byl zbaven nečistot. Na základě laboratorních průzkumů a řady vzorků byly doplněny omítky v původní struktuře, byl zopakován i rukopis povrchové úpravy. Během zimy 2020/2021 však znovu došlo k rozsáhlému opadání omítek vinou nedokončené hydroizolace schodišť. Nakonec byly vápenné malty výrazně diverzifikovány podle místa a namáhání vodou. V budoucnu bude možné dlouhodobě sledovat jejich působení a výsledky.

Obnova glorietu, který svou vzdušnou otevřenou konstrukcí vlastně ani není koncipován pro středoevropské podnebí, a proto vždy trpěl nadměrným zavlhčováním, si vyžádala multidisciplinární přístup. Při obnově byli přítomni restaurátoři kamene, omítek, kovů, štukatéři, archeologové, historici a technologové, přičemž každé z disciplín byla věnována nejen náležitá pozornost, ale naštěstí i velmi potřebný čas. Zároveň docházelo i k objevům, které obnovu posouvaly do širšího kontextu – v exteriéru se našly relikty do pískovce vysekaného profilovaného barokního bazénu, v interiéru pak další, v pískovci vytesaná nádrž, ve které byly objeveny dva moždíře jako jediný mobiliář, který se z glorietu zachoval.

Za Ústecký kraj nominuje ÚOP v Ústí nad Labem.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky jsou nominováni Statutární město Děčín a Štěpánka Špačková jako zástupce investora, a projektant a autorský dozor Ing. arch. Tomáš Efler.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.