Usedlost Žitovlice čp. 24

Selský statek, který stojí na návsi v Žitovlicích naproti kostelu sv. Václava, byl roku 2009 prohlášen kulturní památkou. V památkovém fondu lidové architektury středních Čech reprezentuje typ tradiční roubené usedlosti středního Polabí.

Ze statku zůstala zachována stodola asi ze závěru 18. století a mimořádně hodnotný dům dokumentující vývoj staveb lidové architektury dané oblasti od konce 16. století do první poloviny 20. století, přičemž jeho roubené jádro pochází přibližně z poloviny 18. století. Stěny domu zhotovené převážně z tzv. trhanic (tenkých širokých trámů z listnatých dřevin) byly následně vně i uvnitř překryty tzv. kožichem, silnou vrstvou hliněné omítky s vápenným nátěrem. Konstrukce obsahuje prvky starší hrázděné stavby, které byly dendrochronologicky datovány do závěru 16. století. Ve zděných konstrukcích je zastoupena tradiční technologie zdiva z nepálených cihel či zdivo z lícované lomové opuky natírané vápnem. Cenný je dochovaný otopný systém včetně kachlových kamen, pece a černé kuchyně stejně jako hodnotné dveřní výplně nebo kamenná dlažba zápraží.

V souvislosti se snahami o demolici a odstranění neobydlené usedlosti v havarijním stavu, do níž zatékalo, byla napadena dřevokazným hmyzem a zarostlá náletovými dřevinami, provedli pracovníci Národního památkového ústavu průzkum objektu a objevili jeho mimořádné hodnoty. Nový vlastník přistoupil na návrh odborníků stavbu zachovat a pokusit se o celkovou obnovu usedlosti včetně kultivované dostavby nového objektu. 

Během náročného procesu přípravy prací i v jejich průběhu úzce spolupracoval s orgány památkové péče. Předlohou pro obnovení lomenice v hlavním průčelí se například stala dochovaná dobová fotodokumentace, při opravě roubení stodoly se uplatnily tradiční tesařské technologie apod. Celková obnova objektu, provedená velmi citlivě a kvalitně, znamenala záchranu stavby před jistým zánikem. Vlastník rovněž zajistil vhodné využití areálu s respektem k památkovým hodnotám: nyní slouží jako školicí zařízení centra pro zpracování dřeva Středočeského vzdělávacího institutu Akademie J. A. Komenského.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.