Záchrana kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích

V roce 2008 došlo v Lenešicích k vážnému poškození kostela sv. Šimona a Judy, když se zřítila věž a západní průčelí objektu. Krátce poté bylo založeno občanské sdružení, které se dlouhodobě zasazuje především o záchranu této cenné stavby, jeho působení je však širší.

  • Zachráněný kostel po obnově

    Zachráněný kostel po obnově

Lenešický okrašlovací spolek se těžce poškozeného kostela, jehož počátky sahají do doby po polovině 13. století, ujal po dohodě s místní farností a od roku 2009 řídí a realizuje jeho stavební obnovu. Dokázal zajistit přípravu projektu k dostavbě objektu, ale i finanční prostředky pro její realizaci. Ty byly získávány především prostřednictvím dotačních programů a sponzorských darů. Ve prospěch kostela se rovněž konaly kulturní akce a sbírky.

Díky aktivitě spolku byl odstraněn havarijní stav kostela, který byl obnoven v původní hmotě. Podařilo se také zajistit restaurování původního mobiliáře. Projekční i stavební práce byly prováděny za příkladné spolupráce s orgány památkové péče. Byla tak zachráněna mimořádně hodnotná stavba, která se znovu stala nejen místem liturgie, ale také setkávání a společenského života celé obce – spolek dále usiluje o maximální otevření kostela nejširší veřejnosti konáním koncertů, kulturních a společenských akcí (např. Noc kostelů, Česko zpívá koledy).

Stav kostela před obnovou roku 2008 Zachráněný kostel po obnově

Sdružení však svou činnost neomezuje jen na kostel sv. Šimona a Judy. Zaměřuje se na ochranu kulturního a historického dědictví obecně, věnuje se vlastivědné činnosti, poznávání regionální historie, obnově památek a podpoře místního cestovního ruchu či ochraně životního prostředí. Vedle obnovy kostela sv. Šimona a Judy tak spolek realizoval obnovu lenešické kaple sv. Jana Nepomuckého se sochou tohoto světce a obnovu Husovy zvonice. V současné době se věnuje i revitalizaci veřejného parku v okolí zvonice. Dlouhodobou a systematickou činností se spolek zasloužil o kultivování veřejného prostoru v místě svého působiště a obnovu místního památkového fondu. 

Ze stanov spolku:

Hlavní cíle sdružení jsou:

- ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny v obci Lenešice a jejím okolí;

- ochrana přírody a krajiny – ochrana životního prostředí – ochrana veřejného zdraví;

- tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byl navržen Lenešický okrašlovací spolek, o. s., zastoupený předsedou Zdeňkem Plačkem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.