Celková obnova a restaurování domu čp. 17 v Příboře

Obnova měšťanského domu čp. 17 v městské památkové rezervaci v Příboře je výjimečná přístupem majitelů i nečekanými objevy. Rodina Korčákova zakoupila zchátralý a opuštěný objekt. Záměry využití se měnily na základě nových zjištění v rámci průzkumných prací na stavbě a celková obnova budovy byla aktuálním nálezům přizpůsobována.

  • Dvorek se štětovou dlažbou

    Dvorek se štětovou dlažbou

Velmi cenná výzdoba s šablonovou výmalbou se nachází v patře domu. Restaurátorský průzkum potvrdil výskyt celoplošné malby dekorující všechny čtyři stěny, včetně okenních špalet a stropu. Tato původní malba pokoje nebyla nikdy narušena či poškozena. Pochází pravděpodobně z období těsně po roce 1888, kdy bylo patro budovy přistavěno. Stavbu patra navrhl a zřejmě i realizoval příborský stavitel Kašpar Karlseder. Nález intaktní výmalby a její celoplošné zrestaurování jsou unikátní v rámci celého regionu i kraje.

V přízemí se pod rákosovým podbitím více než sto let skrýval malovaný trámový záklopový strop. Po jeho vyčištění byl v čele prostředního trámu nalezen tužkou psaný letopočet „24/12 1908”. Strop je zdoben secco malbou na vápenném podkladu. V další místnosti byl dřevěný záklopový strop opatřen vápennou líčkou. V interiéru proběhlo repasování prkenných podlah, které barevně korespondují s výmalbou stěn jednotlivých místností. Repasovány byly také okenní a dveřní výplně a původní kachlová kamna v horních pokojích.

Byla opravena fasáda, kamenný portál a zábradlí na vstupním schodišti. Při dokončovacích pracích byla na dvorku nalezena valounková štětová dlažba, jež se rovněž v celém prostoru dvorku obnovila. 

Na základě nálezů v interiérech se majitelé rozhodli užívat dům po rekonstrukci nejen ke komerčním účelům, ale zpřístupní jej veřejnosti formou komentovaných prohlídek a při kulturních či společenských akcích.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Ostravě

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Rudolf Korčák, Robin Korčák a Dominik Korčák (vlastníci objektu)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.