Celková obnova vodárenské věže na Letné v Praze

V roce 2018 proběhla obnova vodárenské věže z roku 1888. Při všech stavebních pracích v historické budově se postupovalo velmi šetrně a přípravě i realizaci stavby byla věnována zvýšená pozornost všech zúčastněných spolupracujících subjektů. Obnovené prostory slouží k řadě volnočasových aktivit.

  • Vodárenská věž v Praze na Letné po obnově v roce 2019 | © Viktor Čáp

    Vodárenská věž v Praze na Letné po obnově v roce 2019

Vodárenská věž na Letné zásobovala pitnou vodou v letech 1888–1913 levý vltavský břeh královského hl. m. Prahy. Jedná se o vynikající neorenesanční architekturu s vysoce kvalitními uměleckými a uměleckořemeslnými součástmi, jejíž areál doplňuje litinové oplocení na podezdívce a litinový výtokový stojan, původně umístěný Na Slupi na Novém Městě. Po roce 1913 stavba sloužila jako byty zaměstnanců vodáren a od roku 1976 jako Dům dětí a mládeže.

Předchozí využívání a stavební úpravy budovu sice částečně znehodnotily, zbavily ji zejména řemeslných detailů, věž však nikdy nebyla zásadně přestavěna a zachovala si tak svou dokumentační historickou hodnotu. Z původního technického uspořádání se viditelně zachovalo svislé potrubí, ve 4. patře je pak viditelný komín procházející středem celé budovy a otisk prstencové nádrže, která jej obklopovala. V základech byly nalezeny kanálky, které zůstaly při obnově zachovány pod novou teracovou podlahou.

Vodárenská věž před obnovou v roce 2006 Vodárenská věž po obnově v roce 2019 | © Viktor Čáp

Hlavním přínosem rekonstrukce byla oprava fasád poškozených jak absencí údržby, tak působením předchozích nevhodných nátěrů. Na základě pečlivého průzkumu byla provedena rekonstrukce fasád včetně restaurátorské obnovy reliéfní výzdoby a barevnosti. Byly odstraněny nevhodné úpravy jako disperzní nátěr fasády či betonové kuželky z balustrády, které byly nahrazeny pískovcovými replikami. Dále byla repasována část původních výplní, například ocelová industriální okna přízemí či vstupní dveře; zbylé byly nahrazeny replikami. Interiérové úpravy dovolily pro přemíru novodobých úprav volnější tvorbu, ovšem s tím, že byly velice pietně opravovány či rekonstruovány veškeré původní prvky jako schodiště, zábradlí, fragmenty barevných betonových dlažeb či nečekaně nalezená dekorativní interiérová výmalba. Byly zachovávány i funkční a vzhledově nerušivé novodobé prvky jako doklad historického vývoje objektu, případně byly instalovány zcela a ostentativně novodobé detaily jako součást aktuálního architektonického záměru. Na základě historické fotodokumentace proběhla kompletní umělecká obnova výtokového stojanu.

Obnovou autentických materiálů a barevností nabyl exteriér objektu na přesvědčivosti a stal se opět reprezentativní dominantou čtvrti. Specifická dispozice interiéru nepředstavuje snadno využitelný prostor, přesto zde po rekonstrukci našla své zázemí řada volnočasových subjektů: kroužky fungující pod Domem dětí a mládeže Praha 7 či Komunitní centrum pro čtenáře Prahy 7, výstavní galerie, společenský a konferenční sál aj. Pravidelně probíhají komentované prohlídky celého komplexu vodárenské věže, ve 4. patře je pak v komíně instalován periskop, kterým si návštěvníci mohou prohlédnout okolní Prahu.

Za hl. m. Praha nominovalo územní odborné pracoviště v Praze

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byla navržena městská část Praha 7 (vlastník, investor), zastoupená starostou Mgr. Janem Čižinským

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.