Obnova interiéru kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou

Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže lze bez nadsázky označit za slohově nejčistší secesní sakrální stavbu nejen na našem území, ale i ve střední Evropě. Interiér této jedinečné památky byl v letech 2013–2018 postupně restaurován.

  • Interiér kostela po celkové obnově (2018)

    Interiér kostela po celkové obnově (2018)

Kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou byl postaven v letech 1900–1902 podle projektu Josefa Zascheho. Jednolodní secesní stavba je zajímavá uplatněním zavěšené skořepinové klenby lodě a železobetonové konstrukce, pronikající do sakrální architektury ze soudobých industriálních objektů. První rozsáhlejší oprava interiérů proběhla v roce 1971 v souvislosti se špatným, dlouhodobě zanedbaným stavem kostela. V průběhu oprav, jichž se zhostilo JZD Zlatá Olešnice, kostel sloužil jako sklad a klempířská dílna. Prostor byl znovu vysvěcen až v roce 1982, kdy zároveň došlo k přetření původní dekorativní výmalby presbytáře. Na lepší časy se začalo blýskat po roce 1989. V letech 1998–1999 byla vyměněna střešní krytina a klempířské prvky a v letech 2001–2005 se dočkal obnovy i vnější plášť. O pět let později proběhlo restaurování štukové výzdoby pilířů v lodi kostela, kde polovina štuků chyběla nebo byla poškozena zatékáním a následným mrazem.

Podle dochovaných historických fotografií se nejbohatší část původní malované výzdoby soustředila do presbytáře. Před restaurováním zde kryl klenbu i stěny monochromní modrý nátěr, pravděpodobně latexový, na kterém byly zjednodušeně zopakovány hlavní motivy původní výmalby – kříže a kalichy s hostií s monogramem IHS. Tento modrý nátěr překryla při opravách po roce 2000 ještě jedna vrstva, pravděpodobně akrylátový nátěr světlejšího odstínu.

Restaurování secesní výmalby presbytáře (2013) Interiér kostela po celkové obnově (2018)

Celková obnova interiérů, spolufinancovaná Starokatolickou církví v ČR, Nadací Občanského fóra a za finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury, proběhla v několika etapách v letech 2013–2018. Citlivé restaurování bylo provedeno na základě dochovaných historických fotografií a stratigrafického průzkumu, práce ve vzorné kvalitě provedl restaurátor Mgr. Jiří Bláha. Po mechanickém odkryvu původní vrstvy malby presbytáře a vytmelení několika defektů v omítce následovala rekonstrukce malby na zafixovanou velmi špatně zachovanou původní vrstvu. Rekonstrukce byla prováděna barvami z minerálních pigmentů pojených akrylátovou disperzí, které byly plněny plavenou křídou. Zlacené části malby − střed klenby a monogramy IHS v hostiích − byly provedeny práškovým bronzem na olejovém podkladu. V roce 2016 byla původní barevnost navrácena i lodi kostela. Kovaná nástěnná svítidla byla doplněna o tulipány z opalizujícího skla, vyrobené na základě návrhu ateliéru Šantavý Petrem Černým z Floriánovy hutě v Častolovicích u České Lípy.

V roce 2018 se tak završila dlouhodobá obnova kostela, jehož interiér se opět přiblížil původní podobě. Zásadní podíl na obnově měl farář ThDr. Karel Koláček, bez jehož osobního nasazení a entuziasmu by náročná obnova byla nemyslitelná.

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Liberci

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi ThDr. Karel Koláček (zástupce vlastníka, Starokatolické církve v ČR) a Mgr. Jiří Bláha (restaurátor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.