Restaurování zámecké kaple v Návarově

O kompletní restaurování zámecké kaple návarovského zámku se zasloužili vlastníci, kteří celou akci financovali z vlastních prostředků. Bez nich a jejich nadšení by obnova kaple probíhala jen velmi těžko.

  • Kaple zámku Návarov, stav po restaurování

    Kaple zámku Návarov, stav po restaurování

Kaple zámku v Návarově je tvořena lodí s vítězným obloukem a odděleným prostorem presbytáře. V původním řešení po polovině 17. století nebyla nijak barevně pojednána a neobsahovala žádné barevné dekorace. Krátce nato byl prostor několikrát vybílen vápnem. V době vrcholného baroka byla na povrchy půlkruhové apsidy, konchy a vítězného oblouku nanesena tenká vrstva (okolo 3–5 mm) hrubozrnné omítky, jež posloužila jako podklad pro malbu s motivem Nanebevstoupení. Ústřední figurální motiv doplňuje iluzivní malba oltářní architektury a barevné ornamenty architektonických povrchů; na obloze se pohybují andělé s atributy Kristova umučení (kříž) a oslavy (koruna, květiny) a v centru se vznáší Bůh Otec a holubice – symbol Ducha svatého.

V letech 2015–2017 proběhl v interiéru kaple restaurátorský zásah, jehož cílem byla rehabilitace původní výzdoby – nástěnné malby, menzy a svatostánku. Restaurátorským pracím předcházela stabilizace maleb fixáží a omítkové vrstvy injektážemi. Na základě precizního restaurátorského průzkumu pak byla stanovena koncepce restaurátorského zásahu.

Kaple zámku Návarov, stav před restaurováním Kaple zámku Návarov, stav po restaurování

V lodi kaple bylo pod druhotnými vrstvami výmalby nalezeno zelené lemování oken, dveří a výklenků. Z kamenné štukované menzy datované rokem 1666 byly sejmuty druhotné vrstvy nátěrů, původní vrstva polychromie byla zafixována, plastické defekty vytmeleny a retušovány. Pod druhotnými vrstvami polychromie barokního svatostánku se objevilo mramorování v kombinaci se stříbrným a zlaceným dekorem. Původní polychromie byla zpevněna, proběhlo dotmelení a jeho vybroušení a retuš a rekonstrukce polychromie, zlacení a stříbření.

Dále proběhla obnova mladší kazatelny, která byla do interiéru kaple osazena v průběhu 19. století, zábradlí na kruchtě a vstupních barokních dveří. V kapli byla osazena nová vitrážová okna. Obnovou prošla též cihlová podlaha.

Restaurátorské práce, které provedl ak. mal. a restaurátor Tomáš Berger, byly ukončeny v listopadu roku 2017. Restaurátorským zásahem byla kapli navrácena podoba z období vrcholného baroka. Mimořádnou okolností je přitom skutečnost, že akci financovali sami vlastníci – není totiž zvykem, že by obnova probíhala bez přispění jakéhokoliv dotačního titulu.

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Liberci.

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi vlastníci kulturní památky a současně investoři akce RNDr. Petr Turek a Radka Turková (vlastníci a investoři).

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.