Záchrana a obnova usedlosti čp. 12 v Kučerově

Usedlost čp. 12 v Kučerově reprezentuje hliněný dům hanáckého typu, postavený převážně z nepálených cihel. Cenný areál postupně chátral a obrat přišel až v roce 2011, kdy usedlost zakoupili manželé Irena a Jan Dvořákovi a začali připravovat její celkovou obnovu. Odvrátili tak hrozící zánik hodnotné památky, kterou rovněž při mnoha příležitostech prezentují veřejnosti.

  • Obnovená černá kuchyně, detail

    Obnovená černá kuchyně, detail

Nabídku k odkoupení usedlosti pro potřeby regionálního muzea původně dostaly v souladu s přáním bývalého majitele obec Kučerov a Svazek obcí Větrník, ale kvůli finanční náročnosti nutné obnovy ji odmítly. Památku se proto rozhodli koupit manželé Dvořákovi, byť sami měli minimum finančních prostředků, a od roku 2012 až do současnosti se intenzivně věnují její obnově.

Teprve po zevrubné analýze stavebního stavu usedlosti se ukázal plný rozsah poškození. Některé konstrukce byly natolik narušeny, že hrozilo jejich zřícení. Celková obnova areálu započala opravou obytného křídla, které bylo ve velmi špatném stavu. Velkou diskusi vyvolala otázka obnovy a zachování trámového stropu světnice: po vzájemné dohodě mezi vlastníky a památkáři byly nakonec poškozené části trámů nahrazeny replikami respektujícími původní materiál, profily a pokud možno i technologii. Podařilo se také zjistit a obnovit barevnost a povrchovou úpravu veškerých dřevěných prvků (dveří, oken, stropů) z doby, kdy zde žili němečtí obyvatelé. Obnovené interiéry postupně zaplňuje mobiliář typický pro místní německé prostředí v závěru 19. a první polovině 20. století – tradiční nábytek i předměty všedního života Jan Dvořák sám renovuje.

Uliční průčelí před obnovou Uliční průčelí usedlosti v Kučerově po dokončení obnovy

V roce 2016 byla dokončena obnova hospodářského traktu, která proběhla s důrazem na využití tradičních postupů a technologií. Tradičním způsobem vlastníci v současnosti obnovují výzdobu vnitřních hliněných omítek, která se zachovala v obytné části a na zdivu hospodářských objektů a představuje plastický prstový dekor oblouků vtlačovaných do vlhké hliněné omítky.

Vedle postupné obnovy celého areálu se manželé Dvořákovi věnují rovněž prezentaci usedlosti, která je od roku 2014 národní kulturní památkou. Irena Dvořáková aktivně spolupracuje s potomky rodiny Butschkových, kteří v usedlosti žili až do odsunu v roce 1947, a s ostatními pamětníky z obcí vyškovského německého jazykového ostrova. Díky tomu získává cenné informace o životě obyvatel na Vyškovsku, které dále předává zájemcům z řad místních obyvatel i hojným návštěvníkům. Majitelé památky se také podílejí na organizování společenských akcí v obci a ve spolupráci se sdružením Větrník organizují semináře věnované vyškovskému německému jazykovému ostrovu a edukační programy pro děti i dospělé.

Za Jihomoravský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Brně

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byli navrženi Irena a Jan Dvořákovi (vlastníci)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.