Obnova klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivi

Kostel přestavěný Janem Blažejem Santinim-Eichelem v roce 1714 patří k výjimečným architektonickým památkám. Jeho kompletní obnova zahrnovala statické zabezpečení, posílení krovu a další práce včetně restaurování. Výsledné dílo dokládá jak vysokou úroveň restaurátorských a řemeslných prací, tak i schopnost vlastníka čerpat prostředky z veřejných zdrojů.

Původně románský klášterní kostel v Želivi byl několikrát přestavěn a dnešní podobu mu vtiskl Jan Blažej Santini-Eichel roku 1714. Stavba má charakteristický gotizující vzor klenebních polí a typický je i způsob, jakým architekt nechával okny vnikat do interiéru světlo. Vybavení kostela pochází převážně z vrcholného baroka a některé části, jako jsou zpovědnice nebo boční oltáře, prošly opravami už v prvním desetiletí tohoto století. Rozsáhlou obnovu však umožnilo až získání peněz z evropských zdrojů. Kostel, v jehož hlavní lodi byla rozestupující se trhlina, bylo třeba nejprve staticky zajistit a v souvislosti s tím bylo nutné také posílit barokní konstrukci krovu. Následovala obnova vnějšího pláště, vnitřní výmalby a vitrážových oken i řada dalších úprav, například konzervační obnova interiérů dvou věží v průčelí kostela, které se dochovaly v autentické podobě se Santiniho dřevěnými točitými schodišti a štukovou výzdobou.

Oltář klášterního kostela Panny Marie Oltář klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivi

Dvoje varhany, mobiliář a další prvky zařízení mezitím prošly rukama mnoha odborníků, restaurátorů a mistrů odborného uměleckého řemesla, například truhlářů, malířů, pozlačovačů apod. Kromě závěsných obrazů, polychromovaných soch, dřevořezeb a mnoha dalších předmětů ze dřeva bylo třeba obnovit i kovové prvky nebo vytvořit umělý mramor původní technikou.

Zásluhu na kvalitním výsledku má výběr realizátorů – jak stavební firma, tak restaurátoři a odborní umělečtí řemeslníci dokázali vyhovět požadavkům památkové péče. Právě součinnost všech zúčastněných stran spolu s profesionalitou a snahou odvést co nejlepší dílo byla příkladná a může se právem stát vzorem pro podobné akce.

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byla navržena premonstrátská kanonie v Želivi (vlastník) a její realizační tým zastoupený P. ThMgr. Jakubem Janem Medem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.