Fotovoltaické systémy a památková péče

Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích je reakcí Národního památkového ústavu na dlouhodobou celospolečenskou potřebu zmírňování klimatických změn i aktuální energetickou krizi.

METODICKÉ VYJÁDŘENÍ: ČESKÁ VERZE

Methodological Guidelines: English Version

Národní památkový ústav si plně uvědomuje nejen aktuální energetickou situaci, ale také výzvy, které památkovou péči nepochybně v budoucnosti čekají v souvislosti s klimatickými změnami. Předpokládá, že problematika alternativních zdrojů energie, včetně umisťování technických zařízení pro její výrobu, bude v brzké době diskutována a řešena ještě daleko silněji a bude se nepochybně dotýkat také památkové péče.

Současně je třeba vnímat fakt, že NPÚ byl zřízen, aby hájil veřejný zájem na ochranu hmotného kulturního dědictví, které je nedílnou součástí naší minulosti a jako takové musí být odpovídajícím způsobem chráněno. Při umisťování alternativních zdrojů energie v chráněných územích a na kulturních památkách nesmí proto docházet k rezignaci na ochranu a zachování architektonického dědictví a jeho kulturních hodnot. Cílem je nalezení řešení, které trvale nepoškodí hodnoty, pro které jsou památky nebo území chráněny, ale na druhé straně bude reagovat na potřebu umisťování alternativních zdrojů energie.

Foto: Karel Kuča

Předkládaným návrhem Metodického vyjádření chce NPÚ přispět k diskuzi nad daným tématem a k maximální transparentnosti posuzování možností umístění fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných území a sjednotit praxi posuzování na území celé České republiky, přičemž NPÚ je si vědom toho, že navržená metodická východiska budou dále odborně diskutována a ověřována v praxi.

Pozitivní příklady umístění fotovoltaických systémů