Nález středověkých stavebních konstrukcí topenišť v klášteře na Velehradě

Během revitalizace části prostor barokního kláštera na Velehradě, ve kterých se v současné době nachází gymnázium, našli archeologové pozůstatky středověkých stavebních konstrukcí. Ty odkazují k původnímu cisterciáckému klášteru z druhé poloviny 13. století. Objeven byl například zbytek základového obvodového zdiva středověkého refektáře a fragmenty jeho středové konstrukce.

  • Pozůstatky středověkých stavebních konstrukcí v klášteře na Velehradě

    Pozůstatky středověkých stavebních konstrukcí v klášteře na Velehradě

Barokní klášter na Velehradě vznikl přestavbou kláštera cisterciáků z druhé poloviny 13. století. Současné archeologické nálezy pomáhají vytvořit si přesnější představu o dřívější podobě kláštera. Základy obvodového zdiva středověkého refektáře (cisterciácké jídelny) například nasvědčují předpokládanému dvoulodnímu prostoru. Dále byly v průběhu obnovy objeveny pozůstatky topeniště středověkého kalefaktoria (ohřívárny) s cihelnou podlahou a dochovanou částí cihlové klenby topeniště, pozůstatky základového a nadzemního kvádříkového obvodového zdiva křídla konvršů a fragmenty podlahy se střídajícími se malými červenými a černými dlaždicemi čtvercového formátu. Zvláště výjimečným nálezem bylo odkrytí pozůstatků topeniště středověké černé klášterní kuchyně. Měla půdorys přibližně 4 × 4,6 m vymezený obvodovými kamennými konstrukcemi a čtyřmi základy, k nimž se dochovaly tři rohové patky.

Další nálezy archeologického charakteru už spadají do pozdější barokní přestavby kláštera. Na východní straně křídla druhého dvora byly například v polích mezi dveřmi pod omítkou nalezeny zazděné otvory bývalých topenišť, která sloužila pro vytápění vždy dvojice původních barokních cel. Nalezeny byly také četné cihlové konstrukce zabezpečující odvlhčení barokních suterénů.

Prvotní záměr investora předpokládal rekonstrukci kuchyně gymnázia, vytvoření jejího zázemí a nové využití suterénních prostor pro provozní a technické účely. S ohledem na unikátní archeologické objevy se ale rozhodl původní záměr přehodnotit. Zvláště odkryv základů a kamenných patek cisterciácké kuchyně znamenal vážnou kolizi s původním projektem. Díky velkému úsilí nominovaných a podpoře vlastníka mohlo dojít k náročným změnám probíhající stavby, byl upraven projekt a také dotační titul IROP. Revidovaný projekt umožnil vybudovat v suterénních prostorách prohlídkovou trasu seznamující veřejnost se stavebním vývojem kláštera.

Za Zlínský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Kroměříži.

Na ocenění NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku jsou navrženy Arcibiskupství Olomoucké, zastoupené Ing. Pavlem Vostálem, a společnost SEADD, s. r. o., zastoupená Ing. arch. Šárkou Brantalovou.  

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.