Obnova středověkých nástěnných maleb v kostele sv. archanděla Michaela v Hrozové

V roce 2013 proběhl v souvislosti se zamýšlenou výmalbou presbytáře kostela v Hrozové průzkum interiérových omítek, který přinesl nečekaný objev. Sondy odkryly torza nástěnných maleb s postavami světců v nadživotní velikosti z konce 13. a ze 14. století, které mají nezměrnou kulturní a historickou hodnotu a řadí se k památkám středoevropského významu.

Kostel vybudovaný kolem roku 1270 prošel v průběhu historie několika barokními přestavbami, při nichž byla mimo jiné v jižní zdi presbytáře vybourána nová okna. Když vloni restaurátoři Romana Balcarová a Filip Menzel odkryli zbytek dochovaných maleb, ukázalo se, že nástěnný cyklus v presbytáři přesahuje plochou i velmi cenný soubor maleb z druhé poloviny 13. století v Kyjích u Prahy, objednaných přímo pražskými biskupy. Na východní kápi klenby nad oltářem kostela v Hrozové je zobrazen Kristus v mandorle, kterou nesou dva andělé. Výjev doplňují symboly čtyř evangelistů, z nichž nejlépe je určen okřídlený býk sv. Lukáše dochovaným nápisem S+ LVCAS. Kristus s polodlouhými vlasy, úzkým hnědým vousem, velkýma očima a strnulým výrazem sedí na trůně s vyřezávaným opěradlem ukončeným dvojicí lilií; tento poměrně vzácný motiv má pravděpodobně italskou genezi anebo alespoň italizující cimabuovský charakter. Zbývající plochu klenebních kápí pokrývají velké postavy sboru svatých ochránců a mezi nimi níže situované drobnější scény a jednotlivé postavy.

Ačkoli se cyklus maleb nedochoval v úplnosti, lze konstatovat, že ze stylového hlediska se v nich prolíná románská malířská tradice, patrná například v kompozici trůnícího Krista, s relativně pokročilými gotickými přístupy. Rovněž je zřejmé, že na výzdobě se podílelo několik malířů, snad nestejného věku či alespoň nestejného školení. Postava archanděla Michaela prozrazuje v detailech poučení moravskou či obecněji středoevropskou malbou 70. a 80. let 13. století, což naznačuje, že soubor postav mohl být v odlehlé Hrozové namalován nejpravděpodobněji na samém sklonku 13. století, asi v 80. či 90. letech.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi římskokatolická farnost v Hrozové-Rusíně a občanské sdružení Královský stolec

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Restaurovaný deskový strop v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách (foto Romana Balcarová)

Barokní hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách z roku 1719 představuje podélnou stavbu s půlkruhovým závěrem a tříosým průčelím. V souvislosti s celkovou obnovou kaple...

Průčelí kruchty s obrazy z legendy sv. Isidora

Kaple sv. Isidora v Křenově prošla v letech 2004–2017 generální obnovou, jejímž završením se stalo restaurování interiérového vybavení. V jeho průběhu se podařilo určit...

Detail svorníku klenby po restaurování

Restaurování gotických architektonických prvků v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři u Opavy přineslo řadu významných zjištění. Na jejich základě lze kostel přiřadit k...