Nástěnné malby v kostele sv. Havla v Kuřívodech

Objev pozůstatků gotické výmalby kostela sv. Havla v Kuřívodech zcela zásadním způsobem obohacuje fond středověké nástěnné malby první poloviny 14. století.

  • Kuřívody, kostel sv. Havla, detail výzdoby, stav před restaurováním, listopad 2013 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miroslav Kolka

    Kuřívody, kostel sv. Havla, detail výzdoby, stav před restaurováním, listopad 2013

Při restaurátorském průzkumu presbyteria kostela sv. Havla v Kuřívodech byly v roce 2011 zjištěny dvě vrstvy středověkých nástěnných maleb. V letech 2012–2013 převzal práce restaurátor ak. malíř Václav Potůček, který za finančního přispění ministerstva kultury i Libereckého kraje a ve spolupráci s technologickou laboratoří Alma, zastoupenou RNDr. Jankou Hradilovou, a pod dohledem odborných pracovníků NPÚ Mgr. Miloše Krčmáře a Mgr. Jany Šubrtové odkryl dvě vrstvy středověkých nástěnných maleb.

Starší výmalba klenby, která jednoduchými červenohnědými liniemi zobrazuje nebe s hvězdami a souhvězdími, byla později překryta vápenným nátěrem, na němž jsou mladší malby pokrývající kromě kápě klenby i stěny presbytáře. Pod figurálním výjevem obětování v chrámu a postavou sv. Doroty je torzo pásu vinné révy, na východní stěně se zachovala postava archanděla Michaela vážícího duše hříšníků: misku vah se zavrženou duší doprovází ďábel, misku s vykoupenou duší anděl. Na téže stěně je ještě zlomek malby se shlukem drobných postaviček se svatozářemi. Starší vrstvu výmalby pravděpodobně mohla při své návštěvě kostela v roce 1279 spatřit královna Kunhuta, vdova po Přemyslu Otakaru II., internovaná v té době na nedalekém Bezdězu. Mladší vrstvu lze datovat do dvacátých let 14. století a konkrétně sv. Dorota a výjev obětování v chrámu se kvalitou vyrovnají nástěnným malbám v kapli na hradě Houska. Postava archanděla Michaela pochází ze stejného období, ale byla vyhotovena jinou rukou.

V průběhu snímání omítkových vrstev došlo současně k doodhalení torza sanktuáře v severní stěně presbytáře a dvou výklenků, ve spodní části východní a jižní stěny. Překlad sanktuáře byl podroben dendrochronologické analýze, která určila, že dřevo pochází ze stromů pokácených na přelomu let 1289/1290; stavba tedy pochází z konce 13. století. Následovalo restaurování a konzervace středověkých nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Havla. Provedené sondy navíc svědčí o tom, že další výjevy či jejich fragmenty jsou i v lodi. Podrobnější zhodnocení maleb bude představeno po skončení restaurátorských prací a dokončení probíhajícího technologického materiálového průzkumu.

Nález dvou vrstev gotických středověkých nástěnných maleb v kostele sv. Havla v Kuřívodech byl nominován do celostátního kola prvního ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jako příklad dobré praxe v Libereckém kraji za rok 2013 v kategorii objev roku.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...

Cena NPÚ