Budova chlévů v areálu zámku Třebešice

Stav areálu zámku v Třebešicích, zařazeného na seznam ohrožených kulturních památek, byl řadu let havarijní a situace dlouho beznadějná. Po druhé světové válce využívalo objekt nepříliš citlivým způsobem JZD a ani po restituci v 90. letech se nedočkal byť základní údržby.

Chlévy postavené na místě starší, zřejmě barokní stavby ve třetí čtvrtině 19. století se zachovanými krmnými žlaby nezadržitelně chátraly: po roce 2002 se ve střední části budovy zřítila sedlová střecha a následně i tři klenební pole, chyběly omítky, zdivo se vlivem povětrnosti a zatékání rozpadalo, fasády obrůstaly vegetací. Současný vlastník koupil areál v roce 2008 ve stavu naprosté destrukce a téměř okamžitě začal s opravami; obnovu chlévů úspěšně dokončil v roce 2013.

Vlastníkům i realizačnímu týmu patří uznání za to, že při obnově postupovali mimořádně citlivě, takže veškeré nové konstrukce a prvky mají tradiční tvarové, řemeslné a materiálové provedení. S finančním přispěním programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu při ministerstvu zemědělství byla nejprve opravena střecha včetně obnovy krovů a položení nových a částečně i původních bobrovek. V plném rozsahu byla rehabilitována klasicizující fasáda s romantickými prvky, zřícené klenby byly v původním tvaru znovu vyklenuty z plných cihel a interiér omítnut. Přibylo pouze hygienické zařízení a kuchyňka a veškeré nové konstrukce a prvky mají tradiční tvarové, řemeslné a materiálové provedení.

Historicky hodnotná budova chlévů byla před jistým zánikem zachráněna doslova v poslední chvíli a její obnova představuje první, zcela dokončený krok ke vzkříšení a oživení celého areálu zámku. Mimořádnost projektu spočívá především v tom, že obnova hospodářské budovy z 19. století nebyla odsunuta až na poslední místo, tedy že vlastník chápe zámecký areál skutečně jako architektonický a funkční celek. Budova chlévů se jeho zásluhou proměnila v multifunkční prostor vhodný pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, což znamená přínos pro celou obec.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech středoevropské barokní...

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a...

Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických...