Záchrana a obnova hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva a následnými společenskými změnami využití. Řadě z nich dodnes hrozí zánik. V případě Horního Maršova se však památku podařilo zachránit a najít pro ni nové kvalitní využití.

  • Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

    Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

První nezbytné práce zajistili již v období po roce 1990 bratři RNDr. Pavel Klimeš a Ing. Miloslav Klimeš z Horního Maršova. Záchranu kostela poté iniciovalo občanské sdružení Aichelburg, které v roce 2003 pořídilo a financovalo projektovou dokumentaci, podle níž proběhla první etapa záchranných prací. Později přešel kostel do majetku obce Horní Maršov, která v obnově památky pokračovala.

Obnova probíhala od počátku s důrazem na zachování co nejvyšší autenticity prostor a konstrukcí a snažila se zachovat veškeré stavební etapy s respektem k původním technologiím a materiálům. Ve výsledku jsou proto v interiérech kostela dochovány renesanční omítky spolu s výmalbou z konce 19. století, jak tomu bylo i v minulosti. Návštěvníkům se tak představuje neopakovatelná atmosféra několika staletí historie východních Krkonoš. Odráží se zde i estetické vnímání a život původních obyvatel, jejichž četné vzkazy se podařilo odkrýt na stěnách kostela. Šlo o příkladnou obnovu provedenou s respektem k historickému originálu a za výborné spolupráce mezi vlastníkem, památkáři a realizátory prací. Významnou část zásahů tvořily náročné restaurátorské postupy, které umožnily zachování i kvalitní prezentaci historického interiéru stavby.

Oratoř v roce 2002 (foto Pavel Klimeš) Oratoř po obnově

V srpnu 2016 byly práce dokončeny a kostel se slavnostně otevřel veřejnosti. Opět v něm probíhají církevní a nově také civilní obřady, památka se zároveň stala vyhledávaným turistickým cílem. Při významných událostech se zde pořádají komentované prohlídky, které návštěvníky seznamují s průběhem záchrany a obnovy kostela. Inspirativní prostředí poskytuje zázemí koncertům, alternativnímu divadlu či autorským čtením. Kostel zpřístupňuje Dům obnovy tradic, ekologie a výchovy (DOTEK), pro který byla obnovena blízká budova bývalé fary. Celý areál se tak po desetiletích úpadku stal místem, které lidé vyhledávají a jež upevňuje jejich vztah ke kulturnímu a přírodnímu dědictví Krkonoš.

Za Královéhradecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Josefově

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byli navrženi obec Horní Maršov, zastoupená starostou Ing. Pavlem Mrázkem, a občanské sdružení Hradní společnost Aichelburg, zastoupené RNDr. Pavlem Klimešem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Celkový pohled na hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s...

Cena NPÚ

Díky iniciativě občanského sdružení Pro kostely, z. s., se na území Litoměřické diecéze daří zachránit církevní památky, kterým dosud hrozil zánik. Sdružení se přitom...

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného...

Cena NPÚ